Kendi Hayvanına Eziyet Eden Hakkında İhbar Dilekçe

EKÇELERİ

Hayvan sahibinin bizzat kendi hayvanına eziyeti halinde nereye başvurmak gerekir?

Hayvan sahibinin bizzat kendi hayvanına eziyeti halinde nereye başvurmak gerekir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birinin, kendi köpeğini güneşin altında, balkonda aç susuz bırakması ya da başka yollarla hayvanına eziyet etmesi az rastlanan bir durum değildir. Hayvansever gözüken kişilerin bile zaman hayvanlarına eziyet  ettiği

 

görülmektedir.* Bu nedenle, önerdiğimiz yasa teklifinde hayvanların, sahiplerine karşı bile korunması gerektiği ni savunduk.

Ancak böyle bir durumda eziyet gören hayvanı, sa hibine ait ev, bahçe, dükkan gibi bir özel mülkten bizzat alırsanız, siz suçlu durumuna düşersiniz.

Yapılması gereken, 5199 sayılı yasanın uygulama yö netmeliğinin ilgili maddelerince, Orman Su İşleri Mü dürlüğü yetkilileriyle birlikte denetlemeye gidip şartla rın kötülüğünü tespit etmektir. Bu durumda, müdürlük tutanakla söz konusu hayvana el koyacak, hayvanı yediemin olarak size veya bakımevi yetkililerine tutanakla verebilecektir; sahibine de idari para cezası kesilecektir. Mekanda kimsenin olmaması ve hayvanın hemen alın masını gerektiren bir durumun varlığı halinde, hayvan polis marifetiyle alınır.

Yönetmeliğin ilgili 49 ve 50. maddeleri şöyledir:

Hayvan Hakları İhlali Tutanağı

MADDE 49  (1) Bakanlık veya mahallin en büyük mül ki amirince görevlendirilen denetim elemanlarınca yapılan denetim sonucunda; 5199 sayılı Kanun’da belirtilen fiillere aykırılık tespit edilmesi durumunda, “Hayvan Hakları İhlali Tutanağı” düzenlenir.

El Koyma

MADDE 50 – (1) Denetim sonunda; 5199 sayılı Kanuna

aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal ettiği ya da onlara ağrı, acı veya zarar verdiği denetim elemanlarınca tespit edilen kişilerin hayvanlarına, denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından el konulur. Denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci, yerel yönetim lerle iş birliği yaparak söz konusu hayvanların yeniden sahip lendirilmesini ya da koruma altına alınmasını sağlar.


HAYTAP olarak bu maddeye meclisten geçerek ek lenmesini istediğimiz ve sunduğumuz madde teklifi ise şöyledir:

 

MADDE 14/A (EK MADDE) SAHİPLİ HAYVANA EZİYET HALİNDE MÜDAHELE

Mahallin en büyük mülki amiri ya da o bölgedeki kolluk kuvvetlerince görevlendirilen denetim elemanlarınca resen ya da şikayet üzerine yapılan denetim sonucunda; 5199 Sayılı Kanunda belirtilen fiillere aykırılık tespit edilmesi durumun da, kolluk kuvvetlerince düzenlenen tutanak, doğrudan savcı lığa intikal ettirilir.

Denetim sonunda; 5199 Sayılı Kanuna aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal ettiği ya da onlara ağrı, acı veya zarar verdiği denetim elemanlarınca tespit edilen kişilerin, hayvanlarına, mahkeme tarafından el konulur. Mahkeme, yetkili makam veya merci, yerel yönetimlerle iş birliği yaparak söz konusu hayvanların, yeniden sahiplendirilmesini ya da koruma altına alınmasını sağlar.

Bu maddeye aykırı davranan kişinin, on yıl boyunca yeni

den hayvan sahiplenmesi yasaklanır.

Mevcut yasa düzenlemesi bu durumlar karşısında yetersizdir. Hayvanın kötü muameleyi sahibinden gördüğü durumlar da azımsanmayacak kadar fazladır.  Bu gibi kişilerin, gelişmiş ül kelerde olduğu gibi, hayvan sahiplenmesi en az on   yıl

boyunca yasaklanması gerekir. Polis tarafından tutanak dü zenlenip savcılığa gelir gelmez, şikayete bağlı olmak sızın, soruşturma resen savcılık tarafından yapılmalı, kötü durumda olduğu tespit edilen hayvanlara Orman Su İşleri Müdürlüğü tarafından el konulmalı, mahkeme tarafından yargılama yapılmalıdır. Fail, Orman Su İşleri  Müdürlüğü’nün makbuz kesip tahsilat yapmasıyla bu kabahatinden  sıyrılamamalıdır. Cezalar caydırıcı olunca , herkes kolay kolay hayvan sahibi olamayacağını düşünüyorum.

Mücadelemiz, sadece Kabahatler Kanunu’nu değiş tirmek değildir. Olayı Kabahatler Kanun’un değişmesi ne indirgemek, diğer sorunları görmemek demektir.

 

Av. Ahmet Kemal Şenpolat

 

 

*        20 Temmuz 2005 tarihinde The Guardian gazetesinin http://www. guardian.co.uk/ adlı web sitesinde yayımlanan habere göre, İngilte re’deki RSPCA’nın (Kraliyet Hayvanlara Kötü Davranmayı Önleme Derneği) tespit ettiği hayvan incitme vakalarında artış gözlendi.

Daha önce %70 olan oran, kısa zaman içerisinde %78’lere yükseldi. Araştırmacılar son bir yılda, temel ihtiyaçları olan beslenme ve barınmanın haricinde hiçbir yükleri olmamasına karşın, sahipleri tarafından terk edilen 70.000 evcil hayvan tespit etti. Bu rakam, geçen yıl Haziran ayından beri %78’lik bir artış oranıyla katlanarak çoğalıyor.

 

 

Trafikte Aracın Arkasından Hayvan Sürüklemek

Trafikte Aracın Arkasından Hayvan Sürüklemek
TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL HAYVAN KORUMA KURULU`NA,

TEKİRDAĞ İL ORMAN VE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ`NE,

TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ`NE


ŞİKAYETTE BULUNAN : HAYTAP HAYVAN HAKLARI FEDERASYONU

 

ŞÜPHELİ: 39 EH 155 Plakalı araç sahibi

KONUSU: Köpeği aracın arkasına bağlayarak sürüklemek suretiyle kasıtlı olarak hayvana işkence eden şahıs hakkındaki şikayet dilekçemdir.

KABAHAT DAYANAĞI: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasasının 1, 4, 6 ve 14/a ve 28/k numaralı maddeleri ve T.C.K. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma 179, 180 hükümlerini ihlal edilmiştir.

KABAHAT TARİHİ: 22.11. 2016

 

DELİLLER: Ekli fotoğrafta aracın plakası ve zavallı hayvana eziyet edildiği net şekilde görülmektedir.

 

 

AÇIKLAMALAR:

1- Ekli fotoğrafını sunduğum 39 EH 155 plakalı araç sahibinin, 22.11.2016 tarihinde  Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde saat 14.50 sularında  Hıdırağa mahallesi çıkışında Türk Petrol’ün önünden geçerken bir köpeği bir ip ile arabasının arkasına bağlamak suretiyle hayvana işkence ettiği görülmüştür. Olaya tanık olan şahıslar polisi aramış; ancak araç sahibi hızla kaçmıştır. Bu yüzden de köpeğin son durumuna ilişkin bilgi alınamamaktadır. Görüntüler internet ortamında hızla yayılmış ve adeta infiale sebep olmuştur. Bu aracın sahibinin bir cana vahşice eziyet etmesi ne yasal olarak ne vicdanen cezasız kalmamalıdır. Fotoğraflar olayı gören vatandaşlar tarafından çekilmiştir ve suçluyu ispat niteliğindedir zira plaka ve aracın marka ve modeli açık ve net olarak görülmektedir.

 

 

2-Türkiye 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI meclisten geçirerek yasalaştırmıştır. Bu yasanın ilgili maddeleri aşağıda özet halinde yer almaktadır. Yasanın temel içeriği tüm hayvanların yaşam haklarını korumak, acı çekmeden yaşamalarını sağlamak, mağdur edilmelerini önlemek ve mağduriyete sebep olan kişiler hakkında gerekli adli veya idari işlemleri uygulamaktır. Söz konusu şahıs H.K.K. 1, 4, 6, 14/a ve 28/k hükümlerini ihlal etmiştir.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU – H.K.K., Kanun Numarası : 5199

Kabul Tarihi: 24/6/2004

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 1/7/2004 Sayı :25509 Yayımlandığı Düstur : Tertip  : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Madde 1- Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

Madde 4 - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler :

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.

Madde 6 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.

Madde 14 - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

Madde 28 - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

k) 14üncü maddenin ilgili bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına üçyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

Açık yasa maddelerine rağmen söz konusu şahıs yasaları ihlal etmiş ve söz konusu sokak hayvanına işkence etmek suretiyle kabahat işlemiştir.

3-Türkiye 26.09.2004 tarihinde 5237 sayılı TÜRK CEZA KANUNU Trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma kapsamında ele alınan Madde 179 ve Madde 180 meclisten geçirerek yasalaştırmıştır. Bu yasanın ilgili maddeleri aşağıda özet halinde yer almaktadır. Yasanın temel içeriği kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımında kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek durumlar yaratan kişiler hakkında gerekli adli veya idari işlemleri uygulamaktır. Söz konusu şahıs T.C.K. 179, 180 hükümlerini ihlal etmiştir.

 

Madde 179. –

(1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

MADDE 180. –

(1) Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye taksirle neden olan kimseye üç aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

 

TALEPLER

Söz konusu şahsın daha fazla hayvana zarar vermemesi ve eziyet edememesi için kanunlarımızın öngördüğü şekilde idari para cezasına ve T.C.K. 180 maddesi gereğince üç aydan üç yıla kadar hapis cezasına talep etmekteyim. Şahsın kimlik tespitinin yapılmasının ardından şahsa köpeğine H.K.K. 14/a bendine aykırı davranması sebebiyle H.K.K. madde 28/k hükümlerinin uygulanması ve bu madde gereği idari para cezasına çarptırılmasını ve idari ceza kesildiğine dair belgenin tarafıma yollanmasını talep etmekteyim.

 

SONUÇ ÖNERİ VE İSTEM :

 

1 – İlgili Emniyet Birimlerince şahsın kimlik tespitinin yapılmasını,

 

2 – Şahsın kanunlarımızın öngördüğü şekilde idari para cezasına çarptırılmasını,

 

3 – İdari para cezasının kesildiğine dair belgenin tarafıma gönderilmesini,

 

4 – Kimliğinin, işlediği suçun ve aldığı cezanın kamuoyu ile paylaşılmasını,

 

5 – Hayatının sonuna kadar evcil hayvan sahiplenmekten men edilmesini talep ediyorum.

 

Bu önlemler alınmadığı ve suçlular gerekli şekilde cezalandırılmadıkları sürece hem bu tip canice olaylar yaşanmaya devam edecek, hem de bu katliamları gerçekleştiren kişiler dünyadaki tüm araştırmaların da gösterdiği gibi yakın bir gelecekte başka adli veya idari suçlar mutlaka işleyeceklerdir.

 

Ayrıca 9.10.2003 tarihinde kabul edilen ve yürürlüğe giren 4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası kapsamında konu ile ilgili gelişmelerden haberdar edilmeyi de talep etmekteyim.

 

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME YASASI İLGİLİ MADDELERİ : 
MADDE 4.- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.
Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 5.- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
MADDE 10.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler. Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;
MADDE 11.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar.
MADDE 12.- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir.
Ceza hükümleri
MADDE 29.- Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

Dağıtım: BİMER, TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tekirdağ Valiliği İl Hayvan Koruma Kurulu Başkanlığı, Tekirdağ İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Son Güncelleme ( Cuma, 25 Kasım 2016 11:55 )

 

Nedeyim nedeyim nelere şikayet edeyim?

Nedeyim nedeyim nelere şikayet edeyim?

Kafayı yemek üzereyim…

Karşı apartmanda, terasta beslenen iki devasa kangal var. Bu kangallar bu teras dışında hiçbir yere çıkarılmıyorlar. Zincirlere bağlı bir şekilde bu terasta yaşatılıyorlar. Bu iki kangal, sabahtan akşama kadar mahalleyi ayağa kaldırıyor. Gelene geçene ama bilhassa bol miktarda bulunan sokak köpeklerine, motosikletlere ve kağıt toplayıcılarına havlıyorlar. Bazen bir şeyin geçmesi de gerekmiyor. Uzaktaki bir köpekle de bir saat boyunca kavga edebiliyorlar…

7/24 saat iki azman köpeğin havlamasını dinlemek zorunda kalmanın ne kadar sinir bozucu olduğunu anlatamam. Uykumdan köpek havlamalarıyla uyanıyorum. Rüyalarımda durmadan köpekler kovalıyor. İzlediğim her filmin, her dizinin müziği köpek havlaması. Geçen bir arkadaşla bir kitaptan söz ediyorduk “hani şu köpekli kitap mı?” dedim. “Yooo.. Köpek möpek yok” dedi. Kitabı okurken nasıl havlamışlarsa, kurgunun içine etmişler resmen…

Üsteli bir halta yarayan bir havlama da değil. Hırsızlar her tarafı soymaya devam ediyor…

Ben hayvan düşmanı değilim. Geçmişte evimde hayvan bakmışlığım vardır. Köpekleri de severim. Bodrum’da otururken bize iltica eden bir “Bobi” ile geçen şahane bir altı ayımız (ve yenmiş 6 çift ayakkabımız) olmuştu.

Çok uzun zamandır sabrediyorum. Sonunda patladım. Nereye şikayet edilir? Belediye ile başladım.

“Alo belediye? Böyle böyle”

“Yapacak bir şey yok özel alan.”

“İyi ama gürültü?”

“Çok istiyorsanız zabıtaya haber verelim, uyarsınlar…”

Terasta, zincirlere bağlı bir şekilde iki azman Kangal köpeği besleyen adam “zabıta uyarmasını” takar mı sizce? Bence takmaz.

***

Sonra 155’i aradım.

Derdimi anlattım.

Önce güzel bir poflama sesi geldi.

Sonra “Hannfendi… Bu zabıtanın işi” dedi.

“İyi de” dedim. “Zabıtadan işportacılar bile çekinmiyor artık… Onlar Gezi parıkında çadır yakar ancak…”

“O zaman savcılığa şikayet edin… Mahkeme açın…”

Mahkeme? Köpek yüzünden? Olay açığa çıktığında olacak rezilliği düşünebiliyor musunuz! Şöyle bir haber mesela:

“Hayvan sever olduğunu iddia eden Vatan Gazetesi yazarı Mutlu Tönbelekçi (56) komşularını köpek havlaması yüzünden mahkemeye verdi. Mağdur komşu S.G. ‘bunların hayvan sevgisi sadece şov amaçlı. Okur kazanmak için öyle derler sonra ufacık köpekleri mahkemeye verirler. Köpeklerim gayet usludur. Maksat hayvan düşmanlığı..’ şeklinde açıklama yaptı. ‘Gürültüden uyuyamıyorum’ diyen öfkeli yazar geçmişte gazetelere kedilerle poz vermişti. Bu da akla ‘kedi dostu, köpek düşmanı mı acaba’ sorusunu getiriyor.”

Yazarlar yani. Yarı rezil bir duruma düş, anında harcarlar. Kimse sana acımadığı gibi mahkemen de bir işe yaramaz.

Özetle: Durum çok fena…

Mutlu Tönbekici

http://haber.gazetevatan.com/nedeyim-nedeyim-nelere-sikayet-edeyim/597480/4/Yazarlar/156Bu soruna Av. Ahmet Kemal Şenpolat'ın Yanıtı :

Mutlu Hanım ,

Keyif dolu , Ayfer Tunç’un Deliler Evi kitabına girmeye bölüm olan zekice kaleme alınmış yazınızı kıkırdayarak okudum. İşlerim yoğun olduğu için ancak fırsat bulup yazabiliyorum.

Size sorunla ilgili olarak , naçizane işin içinde biri olarak tavsiyede bulunayım.

Öncelikle kural bir :

Bu ülke fikirleri ses getirenlerin değil , sesi çok çıkanların memleketi…Yani kangal sahibi arkadaş somut durum karşısında iki üç kulvar önden başlamış durumda yarışa. Ya da avantajlı diyelim.:)

Mahkeme yoluna giderseniz hakimin müdahelesini istemek gerekecekki bu çok doğal hakkınız ( tıpkı komşunun mangal dolayısıyla çıkarttığı koku , çöp ev durumu gibi vs ) lakin bu sizi medyatik olduğunuz için istenmeyen yere götürecektir. Onun için tavsiye etmiyorum.

Ancak 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu gereği orman su işleri müdürlüğünün ( onların yetki devri sureti ile de Beşiktaş belediyesi veteriner işleri müdürlüğünün  yetkisi ile ) bu hayvanlara el koyma yetkisi var. Fakat bizim ülkemizde o kadar çok mevzuat ve yetki kargaşası varki kimse bu cesaretli adımı atıp hayvanlara el koymak istemiyor.  Bana kalırsa şehir içinde bu tipten yerlerde kangal gibi hayvan beslemek doğrudan hayvana eziyet , doğal düzenine aykırı bir durum. Sivasın Erzurumun dağlarında gezmesi gereken böyle cüsseli bir hayvanın zincirle şehir ortasında bağlanması hayvan hakları ihlali. Belediye vet işlerinin bu ihlali görüp hem yasaya göre para cezası kesme yetkisi var hem de hayvanlara el koyma yetkisi var.

Bu arada hayvanlarına el koyulunca tabii ki de sahibi de önlem olarak bu havyaları doğalarına en uygun yere götürmek durumunda . yani şehir dışında daha özgürce yaşayabilecekleri bir ortama götürebilir ya da oralarda bakabilir.

Bu hayvan besleme bakma olayı o kadar karışıkki dağa gittiğinizde de bu sefer o ortamda yaşayamayacak olan ev hayvanlarını ( kokerler , terierler vs gibi ) görüyorsunuz.bu da ayrı bir çelişki.

Her hali ile hayvan hakkı ihlali var ve bunun karşısında da yetkisinin ne olduğunu bilmeyen kamu görevlilieri , kullanmak istemeyen memurlar ve bu kargaşadan sesi her zaman fazla çıkan hayvan sahipleri lakin mağdur olan hayvancıklar.

Size fikir vermesi açısından , mevzuat olarak da  örnek olması açısından linki yolluyorum :

http://www.haytap.org/index.php/hukuk/kendi-hayvanina-eziyet-hakkinda-ihbar-dilekce

saygılar sevgiler

Av. Ahmet Kemal Şenpolat

 

 

 

 

 

Kendi Hayvanına Eziyet Eden Hakkında İşlem !

Kendi Hayvanına Eziyet Eden Hakkında İşlem !


Kendi hayvanına eziyet eden hayvan sahibinin sorumluluğu sıkça karşımıza çıkan olaylardan biridir. Bu durumda tek yetkili o bölgedeki Orman SU işleri müdürlüğüdür. ( yetki devri varsa belediye veteriner işleri müd ).


5199 sayılı yasa ve onun uygulama yönetmeliği Orman Su İşleri müdürlüklerine çok yetki vermektedir ama bugüne kadar bu kadar çok yetkiyle donatılmadıkları için iş yapmak biraz ağırlarına gidiyor. Aşağıdaki sorunla ilgili olarak il çevre müdürlüğünün görev tanımının 5-h maddesi aşağıdadır. 

Lütfen hayvanların mağdur olduğunu düşünen i kişiler oraya başvursun , görevini yapmak istemeyen memurları bu kararları göstererek zorlasınlar.

HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİGörev ve Sorumluluklar
İl ÇEVRE ·Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları

MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;

a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,


b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,


c) Yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevlisi adaylarını il hayvan koruma kurullarına bildirmekle,


ç) Olumsuz faaliyetleri tespit edilen yerel hayvan koruma görevlileri ile ilgili olarak il hayvan koruma kuruluna belgelerinin iptali için talepte bulunmakla,


d) İl hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla,


e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla,


f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,


g) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce geçici bakımevlerinin oluşturulmasını sağlatmakla,


ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla,


h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakımevine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla,


ı) Herhangi bir sebeple kapatılmak istenilen geçici özel bakımevlerinin müracaatlarını kabul ederek, hayvanların uygun bir geçici bakımevine aktarılmasını sağlamakla,


i) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, geçici bakımevi ve özel geçici bakımevi açmak isteyenler ile mobil kısırlaştırma ünitelerini açmak isteyenlerin müracaatlarını değerlendirerek izin vermekle
görevli ve sorumludur.

Son Güncelleme ( Pazartesi, 01 Şubat 2016 16:21 )

Kendi hayvanına eziyet eden kişi hakkında ne yapılabilir ?

Kendi  hayvanına eziyet eden kişi hakkında ne yapılabilir ?

Diyelim ki hayvanın sahibi bakımını gereği gibi yerine getirmiyor , kötü davranıyor , güneşin altında bırkaıyor hatta günlerce evine uğrayıp yemeğini bile vermiyor ya da işkence ediyor. Bu durum en fazla karşılaşıtğımız konulardan..ne yapabilirsiniz ?

Son Güncelleme ( Çarşamba, 15 Şubat 2017 16:44 )

Devamını oku...

Kendi Hayvanını Motorsikletine Bağlayarak Sürükleyen Kişi İçin İhbar dilekçesi örneği

Kendi Hayvanını Motorsikletine Bağlayarak Sürükleyen Kişi İçin İhbar dilekçesi örneği
Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesinde 2007 yılı Mayıs ayında yaşanan bir olayın gazeteye yansıması sonucu ilgili makamlara yapılan başvuru örneği

Son Güncelleme ( Salı, 12 Nisan 2016 15:25 )

Devamını oku...

opencart tema opencart temaları