İdari Makamlara Yazılan Dilekçe Örnekleri

Mesai Saatleri Dışındaki Yaralanmalar İçin Hizmet Alımı

Mesai Saatleri Dışındaki Yaralanmalar İçin Hizmet Alımı

Sevgili Arkadaşlar,

Mesai saatleri dışındaki hayvan yaralanma ve acil durumlarında, hayvan severler ödemeleri bile kendileri karşılayarak adeta çırpınarak bu hayvanları özel kliniklere, en imkânsız koşullarda götürmek zorundalar. Hâlbuki yasaya göre bu belediyelerin görevleridir ve belediyeler tarafından karşılanmalıdır.

Belediyelerin barınaklardaki hayvanları açlığa mahkûm ettikleri bu ortamda, hayvan hastaneleri kurmaları hayal gibi…

Belediyeler önce mesai dışındaki yaralanma ve acil durumdaki hayvanlara ilişkin sorumluluklarını tamamen reddederken şimdi "araştıralım, yasal yönüne bakalım vs." gibi oyalama aşamasına geldiler.

Belediyelerin veteriner hekimlerine mesai saatleri dışında gelen yaralı hayvanlara müdahale etmeleri için Başkanlarca talimat verildi. Bu da bir aşama. Şu anda çok işlemese bile bunu kabul etmeleri bile önemli.

Çok uzun olmayan bir süreçte, umuyorum ki mesai saatleri dışındaki yaralanmalar için hizmet alımı yapacaklar. Belediyenin anlaştığı yaralı ve acil hayvanlara bakacak özel kliniklere geceleri de ulaşmak mümkün olacak.

Lütfen aşağıdaki yazıyı kendi bulunduğunuz yere uyarlayarak valiliklere ve belediyelere mutlaka gönderirseniz iyi olur. Bir yerden başlarsa her yerde uygulanır.

___________________________________________________________________

Konu: Mesai saatleri dışında yaralanan hayvanların tedavilerinin sağlanması

Valilik Yüksek Makamına,

Sahipsiz hayvanların mesai saatleri dışında geçirdikleri yaralamalı kazalar sonunda belediyelerce tedavi edilmeden acı içinde ölüme terk edilmelerine (ancak gönüllülerin sınırlı imkânları sayesinde eğer ulaşılabilmişse tedavi yapılmaktadır) ilişkin yazılar yazılarak İlçe Belediyelerine resmi yazı ile gönderilmiştir.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’n uygulaması bakanlıkça valiliklere verilmiş ve uygulama sekretaryası olarak İl Çevre Müdürlükleri görevlendirilmiştir.

Bu bağlamda, acilen Veteriner Hekimler Odası ve ilgili tüm kurumlarca bir komisyon kurulması ve sorunun çözümüne ilişkin tedbirler alınmasını, tarafımıza 4982 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İsim:

T.C. Kimlik No:

EKLER

 1. Büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerine gönderilen yazılar,
 2. Kanun maddeleri

 

 

 

 

Konu: Mesai saatleri dışında yaralı hayvanların tedavisinin sağlanması hakkında

Belediye Başkanlığına,

Mesai saatleri dışında ve hafta sonları belediyeniz sınırlar içinde trafik kazası geçiren, yaralanmış ve canhıraş feryatlar içinde acı çeken köpekler, maalesef ya sokakta kaderine terk edilmekte ya da, o saatlerde güvenlik hariç hiç bir görevlisi olmayan barınağa bırakılarak orada acı içinde ölmeye terk edilmektedir. Ancak, gönüllülerin sınırlı imkânları ile bu hayvanlara müdahale yapılabilmektedir. Oysa aşağıda ekte sunduğumuz kanun maddeleri gereği bu görev belediyelerindir.

Belediye barınağı sadece mesai saatleri içinde hayvanlara müdahalede bulunan ve tıbbi müdahale olarak sadece kısırlaştırma yapacak koşullara sahip olan, mağdur ve muhtaç hayvanların sürekli kalacakları bir bakımevidir, bir hayvan hastanesi değildir.

Mesai saatleri dışında belediye bakımevinde veteriner hekim, bakıcı veya personel çalışmamaktadır.

Belediyelerin kendi bakım merkezini oluşturması ve 24 saat boyunca, hem ahlaki ve insani boyutta hem de 5199 sayılı yasa gereği, hasta mağdur trafik kazası geçirmiş sahipsiz hayvanlarla müdahale etmesi gereklidir. (Ekli kanun madde 4-b)

Trafik kazası geçirmiş, kanlar içindeki hayvanları kaderine terk etmek veya barınağa götürüp atmak görev ihmaline girer ve biz STK’lar olarak bundan böyle bu durumlarda, İçişleri Bakanlığı’na bu görev ihmalinden dolayı belediyeniz hakkında soruşturma açılması için başvuracağız.

Bu bağlamda:

 1. Belediyeniz bünyesinde acilen mesai saatleri dışında yaralı, kanlar içinde kalmış köpeklere acil müdahale yapacak veterinerlik hizmeti ve tedavi verecek koşulların oluşturulması,
 2. Eğer bu koşullar belediyeniz bünyesinde oluşturulamıyorsa, Veteriner Hekim Odası ile işbirliği yapılarak, oda üyesi olan dışardaki özel veteriner klinikleri ile "mesai saatleri dışındaki yaralanmalar" için hizmet alımı şeklinde anlaşma yapılmasını talep ediyoruz.

Mesai saatleri dışında sokağa veya barınağa kaderine terk edilen tüm yaralı hayvanlar için "basın kuruluşları" vasıtasıyla toplum haberdar edilecek, belediyenize karşı protesto başlatılacaktır.

Yazımıza ilişkin uygulamaların neler olacağı 4982 sayılı yasa gereği kanuni süresi içinde bilgi ve cevap verilmesini, aksi takdirde Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi’ne şikâyette bulunacağımızı bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

İsim:

T.C. Kimlik No:

Dağıtım: Çevre ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik, Belediye Başkanlığı, Kaymakamlığı, Veteriner Hekimler Oda Başkanlığı, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri

EK: Belediyelerce uyulması gereken ilgili kanun maddeleri

________________________________________________________

EK 2: Hayvanları Koruma Kanunu

Kanun No. 5199

Kabul Tarihi: 24.6.2004

Genel Hükümler Birinci Bölüm

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:

a)      Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.

b)      Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.

c)      Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

d)      Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.

 

 

 

Son Güncelleme ( Cuma, 15 Nisan 2016 11:39 )

RTÜK' e HAYTAP ''Beni Terk Etme'' Kısa Filminin Televizyonlarda yayınlanması Hak.

RTÜK' e HAYTAP ''Beni Terk Etme'' Kısa Filminin Televizyonlarda yayınlanması Hak.

HAYTAP ''Beni Terk Etme'' Kısa Filminin Televizyonlarda Yayınlanması Hakkında

Konu: HAYTAP ‘’Beni Terk Etme’’ kısa filminin televizyonlarda yayınlanması hakkında

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına,

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu, Türkiye’de doğanın, çevrenin ve hayvanların haklarının korunması için aynı görüş birliğinde olan 17 dernek ve 80 temsilcisi ile çalışmalarına devam eden, Türkiye’nin ilk ve tek federasyonudur.

Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarında televizyonlarda yayınlanmak üzere kısa filmler hazırlanmıştır.

Bu bağlamda;

5199 saylı yasa Dördüncü Bölüm

Diğer Hükümler

Eğitici Yayınlar

MADDE 20. - Hayvanların korunması ve refahı amacıyla; yaygın ve örgün eğitime yönelik programların yapılması, radyo ve televizyon programlarında bu konuya yer verilmesi esastır. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile özel televizyon kanallarına ait televizyon programlarında ayda en az iki saat, özel radyo kanallarının programlarında ise ayda en az yarım saat eğitici yayınların yapılması zorunludur. Bu yayınların %20'sinin izlenme ve dinlenme oranı en yüksek saatlerde yapılması esastır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu görev alanına giren hususlarda bu maddenin takibi ile yükümlüdür.

5199 sayılı yasanın yukarıdaki ilgili maddesi gereği, televizyonların bu tür filmleri yayınlamalarını hükme bağlamıştır.

Sayın başbakanımızla yaptığımız görüşmede de bu konuya çok olumlu yaklaşmışlar ve bir an önce filmlerimizi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na yollamamızı,  0.02.2011 tarihinde yaptığımız Dolmabahçe toplantısında federasyonumuza da bildirilmiştir.

Tüm ulusal kanallara ve yerel kanallara özellikle prime time dönemlerinde yayınlanması için filmimizi televizyonlarda sürekli yayınlanacak MPEG 2 formatında yolluyoruz.

HAYTAP’ın söz konusu olan kısa filmi profesyonel ajanslara, ulusal televizyon kanallarında yayınlanabilecek formatlarda hazırlatılmıştır.

Sokaklardaki sahipsiz hayvan sayısının artışındaki en önemli etkenlerden birisi, sahiplenilip daha sonra sokaklara terk edilen hayvanların kontrolsüz üremesidir.

Tensiplerinize sunduğumuz, ‘’Beni Terk Etme’’ ilk kısa filmimiz ailelere, topluma sahiplenilen hayvanların terk edilmemesi için mesajlar vermektedir.

Ayrıca şiddetin 12 yaşa kadar indiği günümüzde, topluma sevgi, merhamet ve sorumluluk duygularını aşılayan bu tür kısa filmler aynı zamanda şiddeti engelleyici ve azaltıcı mesajlar içermektedir.

Gerek yasa gereği, gerekse toplumsal yapıya katkı açısından HAYTAP’ın  ‘’Beni Terk Etme’’ kısa filminin, ulusal televizyonlarda prime time olarak yayınlanması hususunu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı olarak emir ve müsaadelerinize arz ederiz.

Konuyla ilgili bilgi ve görüşlerinizi bekliyoruz.

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

Yönetim Kurulu


 

 

RTÜK'ten Gelen Yanıt ;


Son Güncelleme ( Perşembe, 14 Nisan 2016 13:59 )

 

Belediyelerin Yaralı, Kırığı Olan ve Hasta Hayvanlar İçin "Hizmet Alımı" Yapmaları Hakkında

Belediyelerin Yaralı, Kırığı Olan ve Hasta Hayvanlar İçin

Devletin insanlar için özel kurumlardan sağlıkta hizmet alımı yapması örneğinden yola çıkarak, belediyelerin de hayvan sağlığı için özel veteriner klinik ve hastanelerinden hizmet alımı yapmalarını talep ediyoruz. 5199 sayılı kanunun MADDE 4-b ve j bentlerinde bu husus açıkça yasal görev olarak hükme bağlanmıştır.

Benim aşağıda Adana için hazırladığım yazıları kendi şehirlerinize uyarlayarak, benim yolladığım tüm kurumlara yollayın, özellikle Veteriner Hekim Oda başkanını ziyaret edin. Onların devreye girmeleri çok önemli… En alttaki “Belediyeler” olan yazımda çözüm önerilerimiz de var, onu da dikkatle okuyun.

Belediye ya hastaneyi kuracak ya da veteriner kliniklerinden hizmet âlimi yapacak. Yani yaralı, kırığı olan vs. hayvanlar için hayvan severler üç ondan beş bundan para toplamayacak. (Her para toplamanın pesinden "para yendi yenmedi" vs. gibi toplumda camiayı küçük düşüren ve güven sarsan suçlamalar oluyor, bu önlenir, tabii istismar edenler için de bir engel teşkil eder). Bunu yapmazsak, bir avuç insan içinde herkes birbirinden para isteyerek yaralı hayvanları özel veteriner kliniklerine taşımaya ve tabii ki sonrası polemiklere ve suçlamalara mahkûm olunacak.

Selam ve sevgilerimle...

Nesrin Çıtırık

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı

Konu: Mesai saatleri dışında yaralanan hayvanlar için hayvan hastaneleri kurulması veya hizmet alımı yapılması hakkında

Adana İl Çevre Müdürlüğü'ne,

Sahipsiz hayvanların kaza, taşlanma ve dövülme neticesinde oluşan kırıklı vakalarında ve ayrıca mesai saatleri dışındaki yaralanmaları durumunda, yasa gereği olarak belediyelerce tedavilerinin sağlanması için ilgili kurumlara olan yazılarımız ekte sunulmuştur. Bu hizmetlerin sağlanacağı belediye hayvan hastanesi mevcut olmadığı gibi, belediye bakımevinde de bu müdahalelerin yapılacağı imkân ve ortam kesinlikle yoktur.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun uygulanmasında sekretarya görevi verilmiş olan kurumunuzun, İl Hayvan Koruma Kurulu’nun olağanüstü toplanmasını sağlayarak, sahipsiz hayvanların kırıkla sonuçlanan yaralanmalarında ve mesai saati dışındaki tüm yaralanma durumlarında acil ve operatif müdahalenin yapılması koşullarını oluşturmasını talep ediyoruz.

Adana ilinde Hayvan Hastanesi kurulmasını veya devletin, insan sağlığı konusunda özel sağlık kuruluşlarından yaptığı "hizmet alımlarının" ayni şekilde belediyelerce hayvanlar için de yapılmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ediyoruz.

Nesrin Çıtırık

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı

Dağıtım: Çevre ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Adana Valiliği, Adana Valiliği İl Hayvan Koruma Kurulu Başkanlığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çukurova Kaymakamlığı, Veteriner Hekimler Oda Başkanlığı, Adana İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İlce Belediyeleri.

EKLER

 1. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanlığına gönderilen yazı,
 2. Valilik makamına gönderilen yazı,
 3. Büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerine gönderilen yazılar,
 4. Kanun maddeleri

EK 1: Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı’na gönderilen yazı

Adana Veteriner Hekimler Oda Başkanlığına,

Sahipsiz hayvanların kırıkla neticelenen yaralanmaları ve ayrıca mesai saatleri dışındaki yaralanma ve hastalık durumlarında belediyelerce bu hayvanların tedavi ve bakımlarının sağlanması için ilgili kurumlara olan yazılarımız ekte sunulmuştur.

Belediyelerin bu tur vakalara müdahale edecek ameliyat ve bakim olarak hizmet verecek hayvan hastanesi mevcut değildir. Devletin, insan sağlığı konusunda özel sağlık kuruluşlarından yaptığı "hizmet alımlarının" ayni şekilde hayvanlar için de yapılmasını talep ediyoruz.

Odanız başkanlığının "ilgili kurumlarla oluşturulacak komisyonda" görev almasını ve sahipsiz hayvanların "kırıkla sonuçlanan yaralanmaları ve mesai saati dışındaki tüm yaralanma ve hastalık durumlarında" devletin insan sağlığında yaptığı gibi belediyelerin de hayvanlar için "hizmet alımı" yapmalarına meslek odası kimliği ile müdahil olunmasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla...

Nesrin Çıtırık

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı

EKLER

 1. Valilik makamına gönderilen yazı,
 2. Büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerine gönderilen yazılar,
 3. Kanun maddeleri

EK 2: Adana Valiliği’ne gönderilen yazı


Konu: Mesai saatleri dışında yaralanan hayvanların tedavilerinin sağlanması

Adana Valiliği Yüksek Makamına,

Sahipsiz hayvanlar "kırıkla sonuçlanan yaralanmalarında ve ayrıca mesai saatleri dışında geçirdikleri yaralamalı kazalar ve hastalık durumlarında" belediyelerce tedavi edilmeden, eğer gönüllü müdahalesi mümkün olamamışsa acı içinde ölüme terk edilmektedirler. Belediyelerin bu tur vakalara müdahale edecek bir hayvan hastanesi mevcut değildir. Bakımevi koşullarında ise kırıkla sonuçlanan vakaların ameliyatlarının yapılması mümkün olamamaktadır.

Devletin, insan sağlığı konusunda özel sağlık kuruluşlarından yaptığı "hizmet alımlarının" ayni şekilde hayvanlar için de yapılmasını talep ediyoruz.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uygulaması bakanlıkça valiliklere verilmiş ve uygulama sekretaryası olarak İl Çevre Müdürlükleri görevlendirilmiştir.

Bu bağlamda, acilen İl Hayvan Koruma Kurulunun toplanmasını, Veteriner Hekimler Odası ve ilgili tüm kurumlarca bir komisyon kurulması ve sorunun çözümüne ilişkin tedbirler alınmasını, tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

Nesrin Çıtırık

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı

EKLER

 1. Büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerine gönderilen yazılar,
 2. Kanun maddeleri

EK 3: Belediyelere gönderilen yazılar

Konu: Mesai saatleri dışında yaralı hayvanların tedavisinin sağlanması hakkında 

(Büyükşehir, Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam) Belediye Başkanlığına,

Kaza, dövülme, taşlanma neticesinde oluşan kırık durumlarında ve ayrıca mesai saatleri dışında yaralanmış hasta sahipsiz hayvanlara belediyeniz bünyesinde müdahale imkânları mevcut değildir. Oysa aşağıda ekte sunduğumuz kanun maddeleri gereği bu görev belediyelerindir.

Her belediyenin asli görevi olan kısırlaştırma operasyonunun yanında, hayvan hastanesi kurması ve 24 saat boyunca, 5199 sayılı yasa gereği, hasta mağdur trafik kazası geçirmiş sahipsiz hayvanlarla müdahale etmesi gereklidir. (Ekli kanun madde 4- b ve j)

Eğer bu olamıyorsa, devletin insan sağlığı konusunda özel sağlık kuruluşlarından yaptığı "hizmet alımları", ayni şekilde belediyelerce de hayvanlar için yapılmalıdır.

Hasta ve yaralı hayvanları hastane koşullarında tedavi etmemek görev ihmaline girer ve biz STK’lar olarak bundan böyle bu durumlarda, İçişleri Bakanlığı’na bu görev ihmalinden dolayı belediyeniz hakkında soruşturma açılması için başvuracağız.

Bu bağlamda:

 1. Belediyeniz bünyesinde acilen kırıkla sonuçlanan vakalar, hasta ve yaralı hayvanlar için ameliyathane ve post operatif bakim sağlayacak bir hayvan hastanesinin oluşturulmasını, (MADDE 4, J)
 2. Eğer bir "Hayvan Hastanesi" yapılamıyorsa, Veteriner Hekim Odası ile işbirliği yapılarak, tıpkı devletin insan sağlığında yaptığı "hizmet alımı" gibi, belediyenizin de hayvanlar için özel veteriner kliniklerinden "hizmet alımı" yapmasını talep ediyoruz.

Yazımıza ilişkin uygulamaların neler olacağı 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği kanuni süresi içinde bilgi ve cevap verilmesini, aksi takdirde Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi’ne şikâyette bulunacağımızı bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Nesrin Çıtırık

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı

Dağıtım: Çevre ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çukurova Kaymakamlığı, Veteriner Hekimler Oda Başkanlığı, Adana İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri.

EK: Belediyelerce uyulması gereken ilgili kanun maddeleri

________________________________________________________

EK 4: Hayvanları Koruma Kanunu

Kanun No. 5199

Kabul Tarihi: 24.6.2004

Genel Hükümler Birinci Bölüm

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:

a)      Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.

b)      Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.

c)      Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

d)      Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.

j)        Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.


Son Güncelleme ( Perşembe, 14 Nisan 2016 12:42 )

Toplu İtlaflar İçin Soruşturma İstemi

Toplu İtlaflar İçin Soruşturma İstemi

Konu: Ürgüp ve Nevşehir'de hayvan hakları ve yasanın uygulanması konusunda ihmali olan Kaymakamlıklar, İl Çevre Müdürlüğü ve Belediyeler hakkında soruşturma istemi

Nevşehir Valiliği Yüksek Makamına,

Nevşehir ve Ürgüp basta olmak üzere iliniz ilçelerinde 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uygulanmadığı gibi, ekteki yazılar ve gazete haberlerinden de görüleceği gibi sahipsiz hayvanlar zehirlenip öldürülmektedir.

Daha önceki taleplerimize rağmen hala daha insani ve yasal koşullarda bakim merkezleri oluşturulmamıştır.

Bu bağlamda:

 1. İl Hayvanları Koruma Kurulu acilen olağanüstü toplanıp, Nevşehir ve ilçelerinde zehirlemelerin durdurulması ve bakımevlerinin yapımına başlanması için karar alıp acilen uygulanmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
 2. Şimdiye kadar inatla yasayı uygulamayan ve "zehirleme" gibi insanlık dışı yolu seçen Nevşehir, Ürgüp ve Avanos Belediyeleri hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
 3. Bu belediyelerin çalışmalarını denetlemeyen ve "görev ihmalden" rapor tutmayan, bunu bakanlığa bildirmeyen "Nevşehir İl Çevre Müdürlüğü" hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
 4. Yasa gereği olan "Kaymakamlık Hayvan Hakları Denetim Elemanlarını" görevlendirmeyen ve denetim yaptırmayan ilinizdeki İlçe Kaymakamlıkları hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz.

Yukardaki görevler yerine getirilmeyip, "zehirleme cinayetlerinin" işlenmeye devam edilmesi halinde, tüm ulusal ve uluslararası "Turizm ve Tur Firmaları" ile temasa geçilecek ve protesto başlatılacaktır.

Müracaatımıza ve yapılacak işler ve alınacak tedbirlere ilişkin somut cevabın ve bilginin verilmesini 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

Nesrin Çıtırık

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı

Dağıtım: Bimer, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı, TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Nevşehir İl Çevre Müdürlüğü, Nevşehir Belediye Başkanlığı, Nevşehir İlçeleri Belediye ve Kaymakamlıkları, Basın Kuruluşları, Partilerin İl ve İlçe Teşkilatları 

 

 

 

 

EK 1: Ürgüp’te köpek katliamı bilgisi 4 Aralık 2010

EK 2: Ürgüp Belediyesine 18 Eylül 2009 yılında yazılan katliamlara ilişkin yazı ve belediyenin cevabı

EK 3: Nevşehir’de iki yıl içinde 10 bin köpeğin öldürüldüğüne dair çıkan gazete haberi 26 Şubat 2010

Gönderilen Adresler:

nevsehir@icisleri.gov.tr

bimer@basbakanlik.gov.tr

info@nevsehir.bel.tr

ozelkalem@cevreorman.gov.tr

info@urgup.bel.tr

bilgiedinme@cevreorman.gov.tr

cevre@nevsehir-cevreorman.gov.tr

mmennanogullari@milliparklar.gov.tr

nevsehir@cevreorman.gov.tr

mahalli@mahalli-idareler.gov.tr

basin@nevsehir.gov.tr

mahalli.bilgiedinme@icisleri.gov.tr

bilgi@haber50.com

teftis@icisleri.gov.tr

sulucakarahoyuk@gmail.com

basin@icisleri.gov.tr

kizilirmakavanos@gmail.com

bilgiedinme@tbmm.gov.tr

asimcapaci@hotmail.com

basin@diyanet.gov.tr

dilekkom@tbmm.gov.tr

diyanet@diyanet.gov.tr

__________________________________________________

EK 1: Ürgüp’te köpek katliamı bilgisi 4 Aralık 2010

Sayın Berna Hanım,

İlgili tarihli internet başvurunuzda isnat edilen konu Belediyemizce yapılmamaktadır. Belediyemiz ve İlçe Tarım Müdürlüğü imkânları ile İlçe genelinde sahipli hayvanlar teşvik edilerek 310 adet kuduz aşılaması yapılmıştır. Yine Belediyemizce geçici barınak düzeni kurulması için yer temini çalışması devam etmektedir.

Bilgilerinize rica olunur.

Fahri YILDIZ

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANI

Gönderilen dilekçeye yanıt

_____________________________________________________________

Tarih: 07.09.2009

Konu: Yasaya aykırı olarak sahipsiz hayvanları toplayan Ürgüp Belediyesi hakkında soruşturma istemi

T.C. Nevşehir Valiliği

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Makamına

Nevşehir ili Ürgüp ilçesi belediyesi tarafından geceleri sahipsiz sokak hayvanlarının tüfekle vurularak itilafının yapıldığı haberini almış bulunmaktayız. Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, yasaya aykırı olarak sahipsiz sokak hayvanları, ekibin başında veteriner hekim olmadan uyuşturucu tüfekle ile öldürülmektedir. Hata köpeklerden bir tanesinin uyuşturulup öldürüldükten sonra çöpe atıldığı haberi Ürgüp zabıta görevlileri tarafından doğrulanmıştır.

Bu bağlamda; acilen Ürgüp Belediyesi tarafından aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasının sağlanmasını talep etmekteyim.

 1. Sahipsiz sokak hayvanları hangi gerekçe ile toplatılmaktadır?
 2. Toplatılma emri hangi kurum tarafından verilmiştir?
 3. Köpekler hangi yöntemle toplanmaktadır?
 4. Şayet uyuşturucu tüfekle yakalama yapılıyorsa ekiplerin başında "hangi veteriner hekimler" görevlendirilmiştir? İsimlerinin ve çalışma saatlerinin tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.
 5. Toplama ekiplerinin kullandığı arabaların plakalarının ve toplama işleminin hangi saatler arasında yapıldığının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.
 6. Mesai saatleri dışında yapılan toplama işlemi varsa, hangi saatler arasında "hangi ekibin ve hangi veteriner hekimin" görevlendirildiğini ve "hangi plakalı araba" ile toplamaya çıktıklarının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.

Dönemsel eğitimden geçmeyen ekiplerin toplama yapması ve "ekibin başında veteriner hekim olmadan uyuşturucu tüfekle toplamanın" yapılmasının suç teşkil ettiği yasalarda açıkça belirtilmiştir.

Sorumluluk ve yetki sahibi makamınızdan gerekli araştırmanın yapılıp acilen tarafıma bilgi verilmesini, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı durumların tespit edilmesini, yasa uygulamada ihmal var ise görev ihmalden Ürgüp Belediyesi ve diğer sorumlular hakkında 4483 sayılı yasa gereği soruşturma açılması ve cezalandırılması hususunu talep ediyoruz. Konunun takipçisi olduğumuzu belirtir, yukarıda yazdığımız tarih ve sayılı dilekçemize, 4982 sayılı Bilgi Edinme ve 3071 sayılı Dilekçe Hakki Kanunu gereği kanuni suresi içinde cevap ve bilgi verilmesini arz ederiz.

Berna Özüdoğru

HAYTAP Ümraniye Temsilcisi

Dağıtım: Bimer, TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Nevşehir Valiliği, Nevşehir İl Çevre Müdürlüğü, Nevşehir Belediyesi, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkanlığı, DYBD Hayvan Koruma Grubu, Ulusal ve Yerel Basın Kuruluşları

EK: 5199 sayılı yasanın Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ________________________________________________________

EK 3: Nevşehir’de iki yıl içinde 10 bin köpek öldürüldüğü bilgisi

Ben Nevşehir’de Yeni Gün gazetesi imtiyaz sahibi Asım Çapacı. Geçtiğimiz haftalarda yayınladığımız bir haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu haberin linkini birçok hayvan koruma derneklerine attım. Ancak ilgilenen olmadı. Umarım sizin ilginizi çeker. Bir iddiaya göre Nevşehir’de son iki yıl içerisinde katledilen 10 bin köpek ile ilgili yaptığımız haberlerin linki aşağıdadır.

İyi çalışmalar

http://www.nevsehir.cc/haber_detay.asp?haberID=1333

Öldür Emrini Başkan Adına Başkan Yardımcısı Verdi

Köpek katliamını anlatan Ugur Dağdibi “belediyenin 50 AC 559 plakalı aracı bize tahsis edildi. Sırf köpekleri topladığımız ve öldürdüğümüz bilinmesin görünmesin diye aracın üzerine çadır bile çekildi.” dedi.

Nevşehir Belediyesi’nin köpekleri katlettiğine dair gazetemizde çıkan iddialar kamuoyunda büyük yankı bulurken, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in iddiaların yalan olduğuna dair açıklamaları karşısında Nevşehir Belediyesi tarafından değişik işletmeler bünyesinde çalıştırıldığını ve bizzat köpeklerin öldürülmesi işinin kendisine yaptırıldığını iddia eden Uğur Dağdibi “Başıboş köpekleri gece gündüz topluyorduk. Şehir içerisinde köpekleri ilaçlayarak, şehir dışında ise tüfekle vurarak öldürüyorduk. İlaçların içerisinde saf narkoz vardı. Ve vurduğumuz köpeğin kaslarını felç ediyor ve ciğerini parçalıyordu. O köpekte zaten üç dakika içerisinde ölüyordu.” diye birçok şok edici açıklamalarda bulundu.

“Öldürdüğüm Köpekler Rüyalarıma Giriyor”

Nevşehir Belediyesi tarafından sokak köpeklerinin öldürülmesi için kendisini işe aldığını ve binlerce köpeği öldürdüğünü iddia eden Uğur Dağdibi, artık öldürdüğü köpeklerin rüyalarına girip kendisine uyku bile uyutmadığını da iddia ediyor.

"Öldür Talimatını Başkan Adına Başkan Yardımcısı Atilla Seçen Verdi"

Nevşehir Belediyesinde “Başıboş köpekleri öldürmek için” görevlendirildiğini iddia eden sözleşmeli işçi Uğur Dağdibi’nin açıklamaları kanınızı donduracak. Nevşehir Belediyesi hakkında korkunç itham ve iddialara yer veren Uğur Dağdibi, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen tarafından görevlendirildiğini, günlük öldürdüğü köpek sayısını da bizzat kendisine ya da zabıta amirlerine yazılı rapor ettiğini bile söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in gazetemizde yayınlanan haberleri ihbar kabul edip, söz konusu habere ilişkin kişiyi adli mercilere sevk edeceklerini belirtmesinin ardından Uğur Dağdibi isimli işçinin açıklamaları eğer doğru ise Nevşehir Belediyesi hayvan hakları koruyucularının da hücumuna uğrayabilir.

İşte O Korkunç İddialar

“Beni Bu İş İçin İşe Aldılar”

Belediye çalışanı Uğur Dağdibi kendisinin sırf köpek öldürmek için işe alındığını söylüyor. Dağdibi, “İşsizdim. Boşta geziyordum. 2 yıl önce iş arıyordum ve bana belediyeye iş başvurusunda yapmam gerektiğini söyleyenler oldu. Bende öyle yaptım. Ama beni köpek öldürmem için işe aldılar. Bende mecbur kaldığım için 2 yıl süresince bu işi yaptım” dedi.

“Özel Aracımız Bile Vardı”

İşe başladığında kendisine ve belediyede köpek barınma merkezinde görevli bir başka çalışan ile birlikte özel bir aracın kendilerine bu iş için tahsis edildiğini söyleyen Dağdibi, “Belediyenin 50 AC 559 plakalı aracı bize tahsis edildi. Sırf köpekleri topladığımız ve öldürdüğümüz bilinmesin, görünmesin diye aracın üzerine çadır bile çekildi. Ben özellikle topladığımız yavru köpekleri öldürmek istemiyordum ama emir gelince mecburen onları da öldürmek zorunda kalıyordum.” diye konuştu.

“Emri Atilla Seçen’den ve Zabıta Amirlerinden Alıyordum”

Kendisine başıboş köpeklerin toplanması ve öldürülmesi emrinin Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen ve zabıta amirlerinin verdiğine dikkat çeken Uğur Dağdibi, “Bana Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen “bu başkanın emri” diyordu. Ben emirleri de hem kendisinden hem de zabıta amirlerinden alıyordum. Hatta günde 25 kadar köpek öldürüyordum ve günlük olarak kendisine rapor da veriyordum” şeklinde konuştu.

“Vicdan Azabından İşten Ayrıldım”

2 Yıl süreyle Nevşehir’de 10 bine yakın köpeği öldürdüğünü belirten Dağdibi, bu sürenin ardından artık öldürdüğü köpeklerin rüyalarına girip kendisine uyku bile uyutmadığını belirtirken, vicdan azabından işten ayrılmak zorunda kaldığını ve ayrılırken 5-6 aylık maaşını bile almadığını söyledi.

http://www.nevsehir.cc/haber_detay.asp?haberID=1333

http://www.nevsehir.cc/haber_detay.asp?haberID=1275

http://www.nevsehir.cc/haber_detay.asp?haberID=127

 


Son Güncelleme ( Cuma, 15 Nisan 2016 12:35 )


Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/var/vhosts/haytap.org/images/resized/images/stories/pictogramlar/birdost_450_306.jpg' for writing: No such file or directory in /var/vhosts/haytap.org/modules/mod_janews/helper.php on line 127

Neden 24 Saat Hizmet Verilmediğine Dair Dilekçe

Neden 24 Saat Hizmet Verilmediğine Dair Dilekçe

Konu: 24 saat hasta ve yaralı hayvanlara tedavi yaptığını iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin cevaplaması gereken sorularımız hakkında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına,

(Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş bilgilerine de sunulmak üzere)

Aşağıda EK 1’de bulunan belediyenizin resmi yazısında, belediyenizin "24 saat toplama ekibi olduğunu, ısırma, trafik kazası gibi olaylara anında müdahale ettiğinizi, topladığınız köpeklerden hastalığı olanları tedavi ettiğinize dair" ifadeleri yer alıyor.

Oysa belediyenizin sadece iki adet bulunan Tuzla ve Hasdal rehabilitasyon merkezlerinde sadece kısırlaştırma yapıldığını, trafik kazalı veya başka hastalıklar için müdahale ekip ve ekipmanınızın bulunmadığı, ayrıca uzun tedavi gerektiren hastalıklar için zaten uygun yerlerinizin bulunmadığı açık ve ortada olan bir gerçektir.

Sorularımız:

 1. Gece veya hafta sonunda aldığınızı iddia ettiğiniz trafik kazalı köpeklere hangi veteriner hekim nerede bakmakta, ameliyat etmekte ve müdahale etmekte olduğunun bilgisini talep ediyoruz.
 2. Yasada ilaçlı tüfekle olan toplamanın veteriner hekim kontrolünde yapılması hükmü var iken, sizin 24 saat çalışan toplama ekiplerinizde hangi veteriner hekimlerin görev yaptığını isim olarak tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.
 3. "Toplanan köpeklerden hastalığı olanları tedavi eder" cümlenizden, "hangi hastalıkları tedavi ettiğinizi" tek tek hastalık adı bildirerek cevaplamanızı talep ediyoruz.
 4. Hasdal ve Tuzla rehabilitasyon merkezlerinde trafik kazalı, yaralanmış, kırık vakalı köpek ve kedilere müdahale edecek ekip ve ekipman var mıdır? 24 saat toplama yapıldığı için bu iki merkezde de gece nöbetçi veteriner hekim var mıdır?
 5. Bu yaptığınızı iddia ettiğiniz tedavi sonrasında kör, mağdur, sakat, iki-üç bacaklı kalan hayvanları uyutuyor musunuz, ormanlara mı atıyorsunuz, bunları yapmıyorsanız nerede muhafaza ediyorsunuz?

Sorularımıza bir devlet kurumunun ciddiyetine yakışır, doğru ve durumu açıkça belirten "vaziyeti idare etmeye yönelik olmayan net cevaplar" alıncaya kadar, sorgulama yazılarımıza devam edeceğimizin bilinmesini, 4982 sayılı bilgi edinme kanunu gereği bilgi verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

Saygılarımızla

Dağıtım: İstanbul Orman Su İşleri Müdürlüğü

 

Son Güncelleme ( Cuma, 15 Nisan 2016 11:45 )


Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/var/vhosts/haytap.org/images/resized/images/stories/pictogramlar/imza02_300_246.jpg' for writing: No such file or directory in /var/vhosts/haytap.org/modules/mod_janews/helper.php on line 127

Meyvan İçin Bilirkişi Raporu İstemi

Meyvan İçin Bilirkişi Raporu İstemi

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığına

Konu: Vahşi hayattan uzakta bulunan ve bir kafes içinde tutulan ayı için bilimsel görüş talebi

Yaklaşık 19 yıldır Ankara’da bir köpek barınağında yaklaşık 150-200 metrekare kafeste bulunan ayının bulunduğu bölgeden alınıp, Karacabey Ovakorusu’ndaki ayı koruma ve rehabilitasyon merkezine alınması için uzun süredir federasyon olarak çabalıyoruz.

Ekli olarak geçtiğimiz ay Çevre Bakanlığı başta olmak üzere konuyla ilgili olabilecek tüm birimlere konunun hukuksal durumunu ve mevcut durumunu anlatıcı dilekçe yolladık.

Konunun bakanlık bünyesinde daha ciddiye alınabilmesi ve bugüne kadar söz konusu ayının kontrollerinin bile yapılmadan mutad izin belgesinin yenilenmesinin önüne geçilmesi için ekteki dilekçemizde de belirttiğimiz üzere federasyon olarak bilimsel bir mütalaanın bu zavallı ayının kurtarılmasında çok büyük faydası olacağını düşünüyoruz.

Gerekli “bilimsel görüşün”; gerek tarafımıza, gerekse Çevre Bakanlığı’na, ilgili müsteşarlığa, dilekçemizde belirtilen çevre komisyonuna ve ilgili milletvekillerine de yollanmasını rica eder; etolojik dengesi uzun süre önce bozulmuş ve ilgili yasal düzenlemelere karşın hala özel mülkiyette tutulan, uzman bir veteriner hekimin kontrolünün bile olmadığı bu ayının bulunduğu köpek barınağındaki kafesten kurtarılması Karacabey’deki doğal ortama dönmesinin sağlanması için gerekli girişimlerin sizler tarafından da yapılması için saygılarımızla rica ederiz.

10.05.2009

 

HAYTAP   Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu
Fotoğraflar , bizzat HAYKOD web sitesinden orjinal olarak alınmıştır. Yayınımız üzerine yayından kaldırılmıştır.

BURASI İSE  BURSA KARACABEY ULUSAL  PARKI - AYI REHABİLİTASYON MERKEZİ


Son Güncelleme ( Cuma, 15 Nisan 2016 11:42 )

İdari yazismalarda izlenecek yollar

İdari yazismalarda izlenecek yollar

İdari Yazışmalarda İzlenecek Yollar

1-       Hayvanları şikâyet eden kişilere bir yazı yazılacak, bu davranışın kanunla güvence altına alınmış olan hayvanların yaşam hakkına tecavüz olduğu, kendilerini il çevre müdürlüğüne şikâyet ederek idari soruşturma açılması ve idari para cezasının verilmesi isteneceği belirtilecek. Bu kişiye yazılan yazıya, aşağıda İl Çevre Müdürlüğüne, valiliğe ve belediyeye yazılan yazılar da ilave edilecek. Yani kişi kendisi hakkında olan şikâyetleri görecek.

 

a)      Evde bakılan hayvanlar söz konusu ise, birinci maddedeki yazıya, hayvanların evde yaşamalarının, “gerek 5199 sayılı kanun ve gerekse hükümetçe imzalanan uluslararası anlaşmalarla” güvence altına alındığı, kişilerin bu davranışlarının yasalara aykırı olduğu vurgulanacak. Ayrıca, sahipli hayvana yapılacak kotu davranışın Türk Ceza Kanunu kapsamına girdiği, hapisle cezalandırıldığı da belirtilecek.

b)      Eğer sokakta veya ortak yeşil alanlarda bakılan hayvanlar için tehdit veya itiraz söz konusu ise, birinci maddedeki yazıya 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun, hayvanların dışarıda ve bulunduğu alanlarda yaşatılmasını, gönüllü kişiler tarafından beslenip bakılmalarını güvence altına aldığı vurgulanacak.

Bu nedenle de bu hayvanları korumak ve bakmak için "Hayvan Koruma Görevlisi" tanımının yasada yer aldığını, devlet tarafından kabul gördüğü, bu yaşam hakkının vali başkanlığında toplanan İl Hayvan Koruma Kurulu tarafından takip ve kontrol edildiği, kişilerden gelen bu davranışın yasaya aykırı olduğu vurgulanacak.

2-      İkinci yazı İl Çevre Müdürlüğüne yazılacak. 5199 sayılı yasanın ihlalinin söz konusu olduğu, idari soruşturma açılması ve kişilere idari para cezası verilmesi istenecek. Belediyenin hayvanları toplaması söz konusu ise, çevre müdürlüğünün ilgili belediyeyi uyarması istenecek.

3-      Belediye şikâyet üzerine bu hayvanları toplamaya gelmişse veya toplamışsa, belediyeye yazı yazılacak, yukarıdaki tüm hususlar madde madde yazılarak belediyenin yasaya aykırı davrandığı, bu nedenle, İçişleri Başkanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne de ayrıca şikâyette bulunulacağı, kanunsuz emri yerine getiren şahıslar hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı belirtilecek.

4-      Duruma ilişkin bir başka yazı da İl Hayvanları Koruma Kuruluna yazılacak ve ilgili kişilerin görevlendirilecek kişilerle uyarılması, yasa hakkında bilgilendirilmesi, sorun çıkaranlar hakkında idari işlem yapılması istenecek.

5-      Bu esnada, apartman veya sitede, evlerde veya ortak alanlarda, imar planına aykırı olarak yapılmış olan tadilatlar veya yapılanmalar tespit edilecek. Şikâyetlerin devam etmesi halinde, belediyeden tüm site veya apartmanda imar planına aykırı hususların araştırılması isteminde bulunulacağı yönetime ve şikâyetçi kişilere duyurulacak.

Bu yazışmaları kişinin bizzat kendisi yapmalı, fakat format konusunda ise bizden yardım istenebilir. Bu yazılar internet ortamında bizimle paylaşıldığı takdirde, bizler de bu müracaatları eke koyarak konuya STK kimliğimizle müdahil olabiliriz. Ayrıca, yazılar gönderildikten sonra telefonla da ilgili kişilerle görüşebiliriz.

Ortaya yazılıp “Ne Yapalım?” diye sorulmasın, sorularının yanıtı bu yazıda, bu yazı bağlamında yazışmalar ve teşebbüsler başlayıp, ortaya destek için yazılar yazalım.

Evde veya dışarıda bakılan hayvanlara ilişkin şikâyetlerde yazılması gereken idari yazışma örnekleri

1- Şikâyette bulunan kişiye gönderilecek yazı

2- a. İl Çevre Müdürlüğüne evde yaşayan hayvanlar için yazı

b. İl Çevre Müdürlüğüne dışarıda yaşayan hayvanlar için yazı

3- Eğer müdahalesi varsa Belediyeye olan yazı

4- Durum hakkında İl Hayvanları Koruma Kuruluna yazı

1. Şikâyette Bulunan Kişiye Gönderilecek Yazı Örneği

(Yazı ev veya dışarıda yaşama durumuna göre uyarlanacaktır.)

Sayın……………………

Bahçede baktığımız hayvanlar için (evde baktığımız hayvanlar için) tarafınızdan gelen tehdit ve belediyeye şikâyetiniz konusunda idari süreci başlatmış bulunuyoruz.

5199 sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu, hayvanların (evlerde yaşamalarını) dışarıda yaşamalarını ve gönüllüler tarafından bakılıp beslenmelerini güvence altına almıştır. Ayrıca, hayvanların yaşam haklarını koruyan uluslararası sözleşmelere devletimiz imza atmıştır.

Bu bağlamda, tarafınızdan gelen bu davranış kanunu ihlal etmekle eşdeğerdir.

İl Çevre Müdürlüğüne, yasanın ihlalinin söz konusu olması nedeniyle, hakkınızda idari soruşturma açılmasını ve idari para cezası verilmesini talep eden yazımız gönderilmiştir.

Bunun yanında, yasanın uygulanmasını sağlamakla en üst görevli olan ve il valisi başkanlığında toplanan İl Hayvan Koruma Kuruluna durum tarafımızdan bildirilmiştir.

Şikâyet durumunda buraya gelip hayvanları alan (almaya kalkışan) belediye hakkında da 4483 sayılı yasa gereği soruşturma istemi ile İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi için valilik makamına da tarafımızca yazı yazılmıştır.

Bunun yanında, konuyla ilgili olan STK’lar da müdahil olacaklar ve hayvanların yaşam haklarını koruma sürecinde yer alacaklardır.

Durumu bilgilerinize rica ederim.

İsim:

Kimlik Bilgileri:

İmza:

EK: Yapılan resmi yazışmalar, kanunlar, genelgeler

2. Çevre Müdürlüğüne Olan Yazılar

a. Evde yaşayan hayvanlar için;

…………… İl Çevre Müdürlüğüne

Evimizde ailemizle birlikte yaşayan hayvanımızın her türlü bakım ve takibi veteriner hekim tarafından yapılmakta, sağlıklı koşullarda ve çevre temizliğine özen gösterilip, çevreye rahatsızlık verilmemesine tarafımızca son derece dikkat edilmektedir.

Buna rağmen, komşularımızdan …………………. sürekli olarak şikâyetlerle ve zaman zaman da sözlü saldırılara varan biçimde hayvanımızın yaşam hakkını elinden almaya çalışmaktadır. Gerek imza altına alınan uluslararası sözleşmeler gerekse 5199 sayılı yasa, kişilerin hayvanlarını terk etmesini kesin hükümle yasaklamış olmasına rağmen, bu kişi bizi hayvanımızı terk etmeye yani yasayı ihlal etmeye zorlamaktadır.

Bu nedenle, yasayı ihlal etmekten dolayı, adı geçen kişi hakkında müdürlüğünüzce idari soruşturma açılmasını ve idari para cezası verilmesini, apartman (site) yönetiminin yasa hükümleri konusunda bilgilendirilmesini, dilekçemize 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini, emir ve müsaadelerinize arz ederim.

İsim:

Kimlik Bilgileri:

İmza:

Dağıtım:

EK: (varsa eklenecektir)

b. Dışarıda yaşayan hayvanlar için;

…………… İl Çevre Müdürlüğüne

5199 sayılı yasa hayvanların dışarıda yaşamalarını ve gönüllüler tarafından takip ve bakımını güvence altına almıştır. Bu yasa çerçevesinde sahipsiz hayvanlara tarafımızca bakılmakta, beslenmeleri sağlanmakta ve tıbbi takipleri de yapılmaktadır.

Buna rağmen, komşularımızdan …………………. sürekli olarak şikâyetlerle ve zaman zaman da sözlü saldırılara varan biçimde yasa gereği olan bu işlerimizi yerine getirmemizi engellemeye çalışmaktadır.

Gerek imza altına alınan uluslararası sözleşmeler gerekse 5199 sayılı yasa, hayvanların dışarıda yaşamalarını güvence altına almasına rağmen, bu kişi hem bizi sözlü tacizde bulunmakta hem de belediyeyi sürekli olarak arayarak onları da yasa dışı işlemi yapmaya zorlamaktadır.

Bu nedenle, yasayı ihlal etmekten ve devletin kurumlarını gereksiz yere meşgul etmekten dolayı, adı gecen kişi hakkında müdürlüğünüzce idari soruşturma açılmasını ve idari para cezası verilmesini, apartman (site) yönetimin yasa hükümleri konusunda bilgilendirilmesini, dilekçemize 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini, emir ve müsaadelerinize arz ederim.

İsim:

Kimlik Bilgileri:

İmza:

Dağıtım:

EK: (varsa eklenecektir)

3. Belediyeye Yazılacak Yazı

………………… Belediye Başkanlığına

Evimiz de ailemizle birlikte yaşayan (veya sokakta yaşayan ve bakımı konusunda ilgilendiğimiz hayvanlar denecek) hayvanımızın her türlü bakım ve takibi veteriner hekim tarafından yapılmakta, hijyenik koşullarda ve çevre temizliğine özen gösterilmekte ve çevreye rahatsızlık verilmemesine tarafımızca son derece dikkat edilmektedir.

Buna rağmen belediyeniz şikâyet üzerine evimizdeki hayvanımızla ilgili, görevi olmadığı halde müdahale ederek tahliyesini istemiştir. (veya belediyeniz 5199 sayılı yasa gereği dışarıda yaşaması gereken hayvanları toplamıştır, toplamaya kalkışmıştır)

Bu durum devam ederse, 4483 sayılı yasa gereği belediye yetkilileriniz hakkında soruşturma açılması istenecektir.

Yanlış uygulamaya derhal son verilmesi, dilekçemize 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İsim:

Kimlik Bilgileri:

İmza:

Dağıtım:

EK: (varsa eklenecektir)

4. Durum Hakkında İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığına Yazılacak Yazı

………….. İli Hayvan Koruma Kurulu Başkanlığına

Evimiz de ailemizle birlikte yaşayan hayvanımızın her türlü bakım ve takibi veteriner hekim tarafından yapılmakta (veya sokakta yasa gereği baktığımız ibaresi konacak) sağlıklı koşullarda ve çevre temizliğine özen gösterilmekte ve çevreye rahatsızlık verilmemesine tarafımızca son derece dikkat edilmektedir.

Buna rağmen, komşularımızdan …………………. sürekli olarak şikâyetlerle ve zaman zaman da sözlü saldırılara varan biçimde hayvanımızın bizimle birlikte evimizde yaşama hakkını elinden almaya çalışmaktadır. Gerek imza altına alınan uluslararası sözleşmeler ve gerekse 5199 sayılı yasa, kişilerin hayvanlarını terk etmesini kesin hükümle yasaklamış olmasına rağmen, bu kişi bizi hayvanımızı terk etmeye yani yasayı ihlal etmeye zorlamaktadır.

Bu nedenle, yasayı ihlal etmekten ve bizi de yasaya aykırı davranmaya zorlamaktan dolayı, adı gecen kişinin ve site (apartman) yönetiminin kurulunuzca görevlendirilecek yetkililerce uyarılmasını ve yasalar hakkında bilgilendirme yapılmasını ve yasayı uygulama hakkımızın korunmasını sağlayacak işlem ve tedbirlerin alınmasını, kişiler hakkında idari soruşturma açılmasını, dilekçemize 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İsim:

Kimlik Bilgileri:

İmza:

Dağıtım:

EK: (varsa eklenecektir)

Son Güncelleme ( Cuma, 15 Nisan 2016 10:17 )

Sokak Hayvanların Öldürülmemesi İçin Valiliğe Yazı

Sokak Hayvanların Öldürülmemesi İçin Valiliğe Yazı

 

 

Amasya Valiliğine

Konusu: Amasya kentinde kısırlaştırma için yapılacak çalışma için ödenek tahsisi ve bir an önce belediye tarafından başlatılan itlaf emirlerinin iptali yönünde belediyenin uyarılması istemi.

Sayın Valimiz,

Kentinizde son zamanlarda sokak hayvanlarının gerek terk edilmesi gerekse kontrolsüz üremesi nedeniyle sayılarının arttığı; yerel yönetimin ise bu hayvanların kısırlaştırılması ve kuduza karşı aşılanması için herhangi bir çaba göstermediği, buna karşın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği başta olmak üzere tüm yasal düzenlemeler ve mevzuata aykırı olarak eskiden gelen alışkanlıkla toplu hayvan itlaflarının yapıldığı ihbarları tarafımıza gelmiştir.

Belediye yetkililerinin tüm yasa ve bakanlık genelgelerine aykırı olarak hiçbir suçu günahı olmayan hayvanların öldürülmesi için yoğun çaba sarf ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Uygar dünyaya yakışan, yasalara ve bakanlık genelgelerine uygun olan şekil; bu hayvanların tamamının kısırlaştırılıp, kuduz ve uyuza karşı aşılanıp alındıkları yere bırakılması ve kesinlikle öldürülmemesidir. Kısırlaştırılma yapılmadığı sürece de bu sorun uzun vadede insan sağlığını da tehdit edecektir. Bizim görüşmelerimizde o ilçede bu işi yapabilecek ehil veterinerler vardır ancak zehre ve itlafa harcanan para maalesef bu canların kurtarılması için harcanmak istenmemektedir. Biz gönüllülerin de devletin yapması gereken bir işlem için aramızda para toplayıp böyle bir işleme yetişebilmesi çok zordur.

Bu nedenle acil olarak yaklaşık 2000-3000 lira civarındaki sembolik bir paraya bu bölgedeki tüm hayvanların kısırlaştırılması, küpelenmesi mümkündür ve artık uygar dünyaya yakışmayan ve insani olmayan yöntem şehzadeler kentimiz Amasya’ya yakışmamaktadır.

Kaldı ki zaten 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Ve Zabıtası Yasası’na göre bu hayvanların öldürülmek yerine, öncelikle kuduza karşı da aşılanması ve kısırlaştırılmaları gerekmektedir. Aksi takdirde ileride olası bir problem karşısında tüm yetkililer TCK 257 kapsamına göre görev ihmali suçu işlemiş olacaktır.

Eğer bölgenizde bu konuda çalışacak sivil toplum örgütleri yoksa isteminiz üzerine kendilerine güvenilebilecek diğer şehirlerde faaliyet gösteren ve sizlere yol gösterebilecek STK’ların isim ve adreslerini de verebiliriz.

Bu konu ile ilgili olarak ilgili belediye ile ve o bölgenizdeki İl Çevre Müdürlükleri ile acilen temasa geçilmesi, sivil toplum örgütleri ile işbirlik içinde çalışılması, bir kent bütçesinde çok ciddi bir para sayılmayacak ödenek tahsisi için gerekli girişimlerin gerekli çalışmalara bir an önce başlanması için emir ve yüksek müsaadelerinize arz ederiz.

08.05.2008

EK: 5199 sayılı Yasa ve uygulama yönetmeliği, 81 il valiliğine yollanan bakanlık genelgeleri

Dağıtım: Amasya Belediye Başkanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Basın Kuruluşları, TBMM Hayvanları Korumu Kurulu Milletvekilleri


 

 

 

 

Son Güncelleme ( Cuma, 15 Nisan 2016 12:30 )

RTÜK'e Hayvan Hakları Konusunda Yayın Yapması İçin

RTÜK'e Hayvan Hakları Konusunda Yayın Yapması İçin


Sayın RTÜK Yetkilileri,

Bildiğiniz gibi 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 20. Maddesi, “Hayvanların korunması ve refahı amacıyla; yaygın ve örgün eğitime yönelik programların yapılması, radyo ve televizyon programlarında bu konuya yer verilmesi esastır. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile özel televizyon kanallarına ait televizyon programlarında ayda en az iki saat, özel radyo kanallarının programlarında ise ayda en az yarım saat eğitici yayınların yapılması zorunludur. Bu yayınların % 20'sinin izlenme ve dinlenme oranı en yüksek saatlerde yapılması esastır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu görev alanına giren hususlarda bu maddenin takibi ile yükümlüdür”  demektedir.

Kanunun öngördüğü şartlara uygun olarak program yapan ve/veya yayınlayan televizyon ve radyo kanalların sayısı oldukça azdır. Belirtilen biçimde yayın yapanların da yayınları izlenme ve dinlenme oranının yüksek olduğu saatlerde yapılmadıkları görülmektedir. Halkımızın bilinçlendirilmesi, yetişen genç bireylerin tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, örnek birer insan olmaları için hayvan haklarını bilen, yaşam hakkını koruyan bireyler olmaları da gerekir. Uygulamada bu yasanın ciddiye alınmadığı, RTÜK‘ün ise gerekli uyarıları yapmadığı ve cezai yaptırımları kararlı bir şekilde uygulamadığı gözlemlenmektedir.

RTÜK, hassasiyetle bu konu üzerinde durup ulusal ve yerel televizyon ve radyo kanalları üzerinde ciddi yaptırımlar uygulasa, aslında insan ve doğanın bir bütün olduğu, yaşam hakkının tüm canlılar için kutsal olduğu yönündeki eğitimde çok büyük katkısı olacak, gelecek kuşaklar bu sevgi ile yetişecektir. Eğitimin olmadığı yerde, barınaklar, sokak hayvanlarının itlafı, hayvanlara yapılan işkence, doğanın katledilmesi vb. çok normal uygulamalarmış gibi algılanmaya devam edecektir.

RTÜK ‘ten yasa gereği kendisine verilen yetki doğrultusunda denetim mekanizmalarını hassasiyetle çalıştırmasını bekliyoruz.

Bu nedenle, 5199 sayılı kanunun öngördüğü şekilde yayın yapılması hususunda hassasiyetinizi önemle rica ederim. Konuya ilişkin uygulamalarınız ve tedbirlerin neler olacağını, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu gereğince yasal suresi içinde tarafıma bilgi verilmesi, aksi takdirde Başbakanlık Bilgi Edinme Üst Kurulu’na şikâyette bulunacağım hususunu bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

T.C. Kimlik No:

E-posta:

Dağıtım: RTUK (Faks), Özel Kanallar İzleyici Temsilcilikleri (E-posta), HAYTAP (E-posta)

Son Güncelleme ( Cuma, 15 Nisan 2016 12:07 )

Petshoplarla İlgili Başvuru Yolları

Petshoplarla İlgili Başvuru Yolları

Tarim Il Mudurluklerince ruhsat verilen ve yasa geregi Cevre il mudurluklerince denetlenmesi gereken ve HIC BIR SEKILDE denetlenmeyen veya gostermelik denetlenen PET SHOPLARIN bakanlikca gorevlendirilen mufettislerce denetlenmesini isteyen yaziyi CEVRE BAKANLIGINdan gelen yanıt aşağıdadır.

 

 

Cunku Tarim bakanliginin veteriner hekimleri PET SHOPLARI denetlemeyi zul ve angarya kabul etmektedir. Aralarinda nasil bir irtibat !!!!! varsa DENETIM YAPMAK ISTEMIYOR. Yapilan denetimler de de kanun, yonetmelik veya genelge hukumlerinin uygulanmadigi KANDIRMAYA yani duyarli insanlarin SESINI kesmeye yoneliktir.

Asagida bu konuda cevre bakanligindan gelen yazi var.


5199 sayili yasanin uygulanmasi icin VALILIKLERE yetki verildigini, valiliklerin DENETIM ELEMANI tayin edeceklerini, dolayisi ile PETSHOPLAR konusunda da SIKAYETLERIN IL CEVRE MUDURLUKLERINE yapilmasi gerektigini acikca  


HER PET SHOP goren yakiniyor ve NE YAPALIM diye soruyor.

SORMAYIN, YAKINMAYIN, asagida yazilanlari yapin, bunlari arkadaslarinizin da yapmalarini saglayin, neticeyi gruplarla özelliklewww.petshopgercegi.com adlı sitede paylasin.

1. Bakanligin bu yazisini PRINT edeceksiniz,

2. Sikayette bulunacaginiz pet shop hakkinda IL VALILIGINE ve varsa KAYMAKAMLIGA  durumu anlatan esas sikayet yazinizi yazacaksiniz. Mail, faks ve posta ile gondereceksiniz.

 

3. Bu yazinin ekine bakanligin yazisini da EK olarak koyacaksiniz. Yazida pet shopun en kisa zamanda ruhsat acisindan il tarim mudurlugu, kosullar acisindan da il cevre mudurlugu tarafindan acilen denetlenmesini, denetim neticesinin size bildirilmesini isteyeceksiniz.

 

4. Bu denetimlerin yapilmamasi hakkinda valilik, il tarim ve il cevre mudurlukleri hakkinda gorev ihmalden suc duyurusunda bulunacaginizi VURGULAYACAKSINIZ.

 

5. Bu esas yaziyi dagitim listesinde bulunan butun yerlere de ayrica gondereceksiniz.

6. Bu esas  yaziyi ıl veteriner hekim odasina da gondereceksiniz.

7. Yazilari 4982  sayili yasaya atfen bitireceksiniz.

8. Gelismeleri paylasacaksiniz.

 

yukarda yaptiklarimiz hemen netice vermese de bir denetim ve kismi duzelme sagliyor.

PET SHOP larin bu gunku durumlarinin sorumlusu TARIM MUDURLUGUNDE GOREVLI VETERINER HEKIMLERIN tavirlari ve konuya yaklasimlaridir.Bunu bilerek YAZISMALARLA gerektiginde basini da bilgilendirerek RESMI MUCADELE etmektir.


T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Sayı: DMP.0.03.05-622-01-5/85

04.01.2007

Konu: Şikâyet

İlgi: 17.12.2007 tarih ve 860 sayılı şikâyet dilekçesi.

İlgide kayıtlı şikâyet dilekçesi ve ekinde ev ve süs hayvanı satan işyerlerine yapılan denetimlerin yetersiz olduğu belirtilmekte ve Ankara’dan ilgili kurumlardan müfettiş istenerek denetimlerin yapılması talep edilmektedir.

Bakanlığımızca yayımlanan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na bağlı olarak yayımlanan 26166 sayılı “Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin 4. maddesinde denetim elemanı tamimi “5199 sayılı Kanunda belirtilen denetimleri yapmaya ve bu Kanun çerçevesinde kabahat teşkil eden fiilleri işleyenler hakkında işlem yapmaya, Bakanlık merkez ve varsa teşkilatı ve/veya mahallin en büyük mülki amirince görevlendirilen personeli,” şeklinde yer almaktadır.

Aynı yönetmeliğin 42. maddesi “5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde mahallin en büyük mülki amirine devredebilir. Bakanlığın yetkisini devretmesi halinde, mahallin en büyük mülki amiri il bünyesinde veya mevcut değilse baksa illerden veya kurumlardan hayvanların korunması konusunda uzman personeli de denetim ile görevlendirilebilir. Bakanlık, merkez teşkilatı ilgili birim personelini de denetim ile görevlendirilebilir” hükmü içermektedir. Bu hükümden anlaşılacağı üzere mahallin en büyük mülki amirinin il bünyesinde veya il dişinden veya başka kurumlardan hayvanların korunması konusunda uzman personeli de denetim ile görevlendirilebileceği anlaşılmaktadır.

Ayrıca ev ve süs hayvanları satan işyerlerinin ruhsat alma işlemleri ve ruhsata ilişkin denetimler Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı İl Müdürlükleri ise ev ve süs hayvanları satan işyerlerinin eğitim sertifikası alıp almadıkları, hayvanların uygun koşullarda bulunup bulunmadığı hususlarında denetlemektedirler.

Diğer taraftan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 17.  maddesinde belirtilen denetleme yetkisi, Bakanlık Makamının Olur’ u ile yetki devri mahallin en büyük mülki amirine devredilmiş olup 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde illerde yapılacak uygulamaların ne şekilde olacağı hususları tüm Valiliklere gönderilmiştir.

Bu bağlamda, bundan böyle şikâyetlerinizin daha hızlı ve acil çözümlenebilmesi ve zaman kaybına neden olunmaması amacıyla yetkilendirilmiş İl Çevre ve Orman Müdürlüklerimize iletmeniz hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Kemal YALINKILIÇ

Bakan a.

Genel Müdür


  

Son Güncelleme ( Cuma, 15 Nisan 2016 11:53 )

Sayfa 3 > 5

opencart tema opencart temaları