Hayvan Haklarında Temel Bilgiler

Lütfen herhangi bir resmi başvuru yapmadan önce bu bölümü her defasında çok dikkatli bir şekilde okuyun. Çünkü temel bilgilerin yanlış kavranması sonucu ya yapmış olduğunuz başvuru reddedilecek ya da devletin ilgisiz daireleri arasında gezecek dilekçeniz zaman kaybına ve sizde bıkkınlığa yol açacaktır. Örneğin kimi durumlarda hayvana kötü muamele için savcılığa başvurmanız gerekirken kimi durumlarda başvuru makamınız il çevre müdürlüğü olabilecektir. ...

Hayvanlara Yapılan Çocuk Şiddetinde Kurumların Harekete Geçirilmesi

Hayvanlara Yapılan Çocuk Şiddetinde Kurumların Harekete Geçirilmesi

Valilik Yüksek Makamına

Tarafımıza gelen ihbarlar sonucu aşağıdaki bilgilere ulaşmış bulunmaktayız. Hayvanların yanında çocuklara istismar konusunda da duyumlar mevcuttur.

Bu bağlamda aşağıdaki hususlar için ilgili yasalar çerçevesinde ilgili kurumlar nezdinde istihbari çalışma başlatılıp bilgilerin doğruluğunun araştırılması, soruşturma açılmasını ve konuya ilişkin adli – idari işlem ve koruyucu sosyal politikalar çerçevesinde tedbirler alınmasını talep ediyoruz.

Tarafımıza ulaşan bilgilerden: .......olayı yaşanmıştır ( deliller , tanıklar  ektedir )

Her türlü sapkınlığın ve vahşetin azami seviyeye çıktığı günümüzde, aynı zamanda insana karşı şiddetin “ön habercisi” olması nedeni ile “hayvanlara uygulanan şiddet“, emniyet ve diğer ilgili tüm kurumlarca da önemle değerlendirilmelidir.

Genel bağlamda tecrübelerimiz ve gelen bilgiler ve duyumlar,  hayvanlara karşı şiddet uygulandığını, ayrıca cinsel istismarın ve çocuk odaklı şiddet ve istismarın da gözardı edilemeyecek kuvvetli bir ihtimal olması sebebiyle;

  1. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubetarafından inceleme yapılmasını;
  2. Hayvana şiddet uygulayanların Ruhsal ve psikolojik gelişimini tamamlamamış çocuklarolması hasebiyle de; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından bu bölgenin “pilot bölge olarak” seçilip, polis nezaretinde “şikayete konu çocukların ve ailelerin” tespit edilip ve ayrıca o bölgede yaşayan diğer potansiyel suça eğilimli çocukları olan ailelerin de belirlenerek toplu bir çalışma yapılmasını; O bölgede bulunan okul müdürleri ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yapılmasını,
  3. Hayvanlara yönelik istismar ve hayvan hakkı ihlali sebebiyle de Orman Su İşleri Müdürlüğünün denetiminin yanında ayrıcaOrman Su İşleri Bakanlığından müfettiş istenmesini,
  4. Burada yaşanan istismara yönelik duyumların olası bir insan-çocuk-kadın şiddetine dönüşmemesi için o mahalde yaşayan vatandaşların güvenliği açısından Toplum Destekli Polis ve Asayiş Şube Müdürlüğünceistihbari çalışma yapılmasını ve güvenlik önlemleri alınmasını,
  5. Ayrıca, 5394 sayılı Çocuk Koruma Yasasının 6. Maddesi gereği, bu çocukların isim tespitlerinin yapılıp, sorun aileden kaynaklanıyor ise “koruma altına alınmasını”, 5. Maddesi gereği ise danışmanlık ve eğitim tedbiri kararı alınmasını talep ediyoruz.

Konu ile ilgili olarak yapılacak ve sonrasında yapılmış çalışmalara ilişkin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası ve 3071 sayılı Dilekçe Kullanma Hakkı yasası gereği tarafımıza bilgi verilmesini  yüksek makamlarınızdan saygılarımızla arz ve talep ederiz.

İsim- TC Kimlik No


EKLİ YASAL DAYANAK MADDELERİ:

5394 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu:

MADDE 1. — (1) Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

MADDE 2. — (1) Bu Kanun, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usûl ve esaslarına, çocuk mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri kapsar.

Koruyucu ve destekleyici tedbirler

MADDE 5. — (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Bunlardan;

  1. a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye,
  2. b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine,

MADDE 6. — (1) Adlî ve idarî merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Çocuk ile çocuğun bakımından sorumlu kimseler çocuğun korunma altına alınması amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna başvurabilir.

(2) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kendisine bildirilen olaylarla ilgili olarak gerekli araştırmayı derhâl yapar.

Soruşturma

MADDE 15. — (1) Suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturma çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yapılır.

(2) Çocuğun ifadesinin alınması veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında, çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurulabilir.

(3) Cumhuriyet savcısı soruşturma sırasında gerekli görüldüğünde çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasını çocuk hâkiminden isteyebilir.

Son Güncelleme ( Pazartesi, 19 Haziran 2017 14:30 )

Sahipsiz Hayvana Kötü Muamele - Örnek Dilekçe

Sahipsiz Hayvana Kötü Muamele - Örnek Dilekçe

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ……….. İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE


ŞİKAYET EDENİN İSMİ :

ADRESİ :

ŞİKAYET EDİLENİN İSMİ :

ADRESİ :

KONU :Sahipsiz hayvana yapılan kötü muameleye ilişkin şikayetlerimin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

A. OLAYIN AYRINTILI BİR ŞEKİLDE ANLATIMI

1.

2.

3.

4.

B. HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

1. Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkelerin düzenlendiği Hayvanları Koruma Kanunu(HKK) md. 4’e göre, bütün hayvanlar yaşam hakkına sahiptir, sahipsiz hayvanların yaşamları da, sahipli hayvanların yaşamları gibi desteklenmelidir ve bunun sonucu olarak sahipsiz hayvanın korunması, bakılması, gözetilmesi, kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

2. HKK md. 14/1/a’ya göre, hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır.

3. HKK md. 28’e göre, HKK md. 14’ü ihlal edenlere idari para cezası verilir.

4. HKK md. 17’ye göre, HKK’da düzenlenen konularda, denetim yapma ve ihlal durumunda yaptırımları uygulama yetkisi Müdürlüğünüzdedir.

5. Açıklamalardan anlaşıldığı üzere, şikayet edilen kişinin, hayvana yaptığı davranışlar, HKK md. 4’te düzenlenen temel ilkelere aykırılık teşkil etmektedir ve HKK md. 14’te düzenlenen yasak faaliyetler kapsamında yer almaktadır.DELİLLER :

1. Fotoğraflar

2. Kamera kayıtları

3. Tanık beyanları

SONUÇ VE İSTEK :Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1. Şikayet edilen kişinin şikayete konu davranışlarına son vermesinin sağlanmasını,

2. Şikayet edilen kişiye, HKK md. 28 kapsamında idari para cezası verilmesini,

3. Yapılacak işlemlerle ilgili olarak ve tahsilat makbuzunun bir örneğini Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.

İSİM-İMZA

 

Son Güncelleme ( Cuma, 24 Şubat 2017 12:51 )

 

Sahipsiz Hayvanları Beslediğimizde Komşu – Site Yönetimi Müdahalesinde Yapılacaklar:

Sahipsiz Hayvanları Beslediğimizde Komşu – Site Yönetimi Müdahalesinde Yapılacaklar:

A- Baktığınız SAHIPSİZ HAYVANLAR için tehdit ve hakaret gördüğünüzde, baktığınız hayvanlara da ZARAR VERİLECEĞİ söylendiğinde YAPILACAKLAR:

1. Karakola giderek size hakaret ve tehdit eden komşu ya da kişileri “Hakaret ve Tehdit” ettikleri için şikayet edin. Şikayet sebebiniz SİZİ TEHDİT etmesi olsun ki karakol olayı TCK ya göre savcılığa yollasın. (Hayvanlara zarar verecekleri için şikayet ederseniz, o zaman karakol sizin şikayetinizi “idari işlem yapılması için” valiliğe sevk eder)
2. Komşuların hayvanlara zarar vermekle tehdit etmesini veya hayvanlara taş atma dövme gibi davranışları için de Orman Su İşleri Müdürlüğüne yazıp,  “bu kişiler için idari işlem yapılmasını, hayvana kötü muamele sabit ise idari para cezası kesilmesini” talep edin. Ayrıca, o mahaldeki hayvanların güvenliğini sağlanması için tedbir alınmasını talep edin.
3. Orman Su İşlerinden, belediye ile görüşmelerini ve şikayetin geçtiği bölgeye belediyeler tarafından “Tabelalı Suluklar” konmasını ve besleme odakları oluşturmasını sağlamasını, afiş ve broşürler bastırıp dağıtmasını talep edin. Tabelalı sulukların konduğu yerlerde hayvanlara ilişkin şikayet ve müdahale en aza inmektedir. Ayrıca, geçen yıl Orman Su İşleri Bakanı tarafından “apartman ve site bahçelerine konmak üzere 1000 adet kedi evi” yapılmıştı. O kedi evlerinden bulunduğunuz siteye de konmasını bu bilgi ile talep edin.
4. Eğer tehdit site-apartman yönetiminden geliyorsa, YÖNETİMİN “Hesapları, uygulamaları, idari işlemleri” için Maliye ve SGK ve ilgili kurumlardan denetim isteyeceğinizi yönetime bildirin ve isteyin. Ayırca, site ortak alanlarında ve evlerde İMARA AYKIRI tadilat ve kullanımların tespit edilip yıktırılması için ilgili kurumlara baş vuracağınızı ön uyarı olarak yönetime bildirin.
5. Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis şubesinin ve Aile ve Sosyal Planlamalar Müdürlüğünün, o yörede hayvanlara merhamet ve şefkat gösterilmesi ve hayvanların yasal hakları ve cezalar konusunda topluma bilgilendirme yapmalarını talep edin. Şiddete eğilimli bu insanlar için bu kurumların özel çalışmalar yapmasını talep edin.
Bu şikayetler neticesinde kurumlar harekete geçerse, hayvana şiddet büyük ölçüde azalır. Orman Su İşleri Müdürlüğüne ÖRNEK yazı aşağıda. Bunu mutlaka kendi durumunuza uyarlayarak kuruma yollayabilirsiniz. KENDİ OLAYINIZI YAZIYA EKLEMEYİ SAKIN UNUTMAYIN. Orayı noktalı olarak ayırdım.


B- ÖRNEK YAZI, UYARLAYIN LÜTFEN:

Orman Su İşleri Müdürlüğüne,

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, sahipsiz hayvanların yaşam haklarını “yasal” güvence altına almıştır. (Ek 1)


Sahipsiz hayvanlara ilişkin hür türlü işlem, yasanın uygulayıcısı olan Orman Su İşleri Müdürlükleri takip ve denetiminde belediyelere verilmiştir. Belediyeler dışında hiç bir kurum sahipsiz hayvanlara müdahale edemez, bir yerden başka yere taşıyamaz, toplayamaz.
Belediyelerin de topladıkları hayvanları kısırlaştırdıktan sonra “aldıkları yere bırakmaları” yasal hükümdür. Hiç bir hayvanın yeri değiştirilemez, “alıştığı ve yaşadığı yerde” yaşamı kanunlarla desteklenir, devam eder. (Ek 2)

Hayvanları Koruma Kanunu, belediyelerin bütün bu aşamalarda ve ayrıca sahipsiz hayvanların bakılıp beslenmesinin “gönüllülerce” yapılmasını da hükme bağlamıştır. Şehirleşme ve kentsel dönüşümle insanoğlu, hayvanların yaşam alanlarını işgal etmiş ve hayvanlara gidecek yer bırakmamıştır. Hayvanlar yaşamlarını sürdürmek için sokaklarımızda, parklarımızda ve bahçelerimizde bizimle yaşamak zorundadır. Hayvanlara sokaklarda da YASAK koymak, onları besleyen gönüllülere engel olmaya çalışmak, merhamet ve vicdan duygularına aykırı olduğu gibi, yasaya da aykırıdır.

Oysa, sokağımızda ( veya sitemizde, OLAYI ANLATIN ……. …) yaşanmıştır.

Bu bağlamda müdürlüğünüzden:

1. Hayvanlara zarar vermekle tehdit eden bu kişiler hakkında idari soruşturma açmanızı, bu kişileri Hayvanları Koruma Kanunu hakkında bilgilendirmenizi, somut olarak verdikleri zararlar için idari para cezası kesilmesini talep ediyoruz.
2. Hayvanları Koruma Kanununun sokaklardaki hayvanların beslenmesi ile ilgili olarak “gönüllülere yasal hak” tanıdığı, bu hayvanların yaşamlarının “devlet güvencesinde olduğu” bilgileri içeren TABELALARIN bölgeye asılmasını talep ediyoruz.
3. Belediye ile irtibat kurarak mahallemizde “Tabelalı Suluklar”, beslenme odakları kurulmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
4. Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile iletişim kurarak, mahalle bazında ve şikayetimize konu olan kişiler ve aileleri ile “şiddet eğilimi” konusunda sosyal çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz.
5. Özellikle “hayvana ve ona bakanlara” komşu tehdit ve şiddetininİL HAYVANLARI KORUMA KURULUNDA gündeme getirilerek, bütün şehirde “Tabelalı suluk, kanun bilgilerini içeren tabelalar, ilgili müdürlüklerle müşterek çalışma” kararının alınmasını talep ediyoruz.
6. Müdürlüğünüzce, aynı zamanda İl Hayvanları Koruma Kurulu üyesi de olan MÜFTÜLÜK ile görüşerek, hayvana merhamet konusunda vaaz ve hutbe verilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.
Taleplerimize ilişkin tarafımıza 4982  sayılı bilgi edinme yasası gereği uygulamalar hakkında bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.


İSİM
TC KİMLİK..

Dağıtım: Valilik, Belediye Başkanlığı, Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Planlamalar Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü,YAZININ EKLERİ:

EK 1 …….. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç

MADDE 1. – Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
MADDE 4. – Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.


EK 2 …………. 5199 Sayılı Yasanın Uygulama Yönetmeliği

MADDE 21 – (1) (Belediyelerce) Toplanilan sahipsiz ve gucten dusmus hayvanlar asagidaki esaslara gore bakilir:
d) Gecici bakimevlerinde on gun sure ile gerekli duyurular yapildigi halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, asilari ve tibbi mudahaleler ile kisirlastirilmalari yapildiktan ve operasyon yaralari kapandiktan en az yedi gun sonra kayit altina alinip, mudahale gormus olduklarini gosteren isaretleri uzerlerinde olacak sekilde veteriner hekimin onayiyla alindiklari ortama geri birakilir. Bu ortamlarda belediyeler, GÖNÜLLÜ kuruluşlarla işbirliği içerisinde BESLEME ODAKLARI kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz.

Son Güncelleme ( Cuma, 04 Kasım 2016 11:17 )

Hayvanları Koruma Yasasının Temel Eksiklikleri

Hayvanları Koruma Yasasının Temel Eksiklikleri

 

Türkiye’de sokak hayvanları dâhil her türlü yabani ve deniz hayvanları Türkiye Cumhuriyeti Medeni Hukuku gereğince Eşya Kanunukapsamında değerlendiriliyor. Hâl böyle olunca hayvanlara yönelik yapılan her türlü suç, kanun yetersizliğinden neredeyse cezasız denilebilecek bir şekilde sonuçlanıyor.

Ülkede yaşayan birçok vatandaşın, hayvanların belli kanunlar çerçevesinde haklarının korunduğunu düşünse bile, Türkiye gelişmiş ülkelere göre hayvan hakları konusunda sınıfta kaldı. İnsan merkezli hukuk anlayışı geldiğimiz bu çağda çoktan terkedilmişken, TBMM’de hayvan haklarına yönelik gerçekçi bir yasa tasarısı bile henüz tartışılmış bile değil. Hâl böyle olunca birçok hukukçu, hayvanlara yönelik açılan davalarda ne yapacaklarını şaşırıyor ve birçoğu adaletin eksik işleyişinden yakınıyor.

 

Ülkemizde bir hayvana kötü muamelede bulunmak, en temel hakkı olan yaşam hakkını elinden almak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendiriliyor ve maalesef 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Kabahatler Kanununu kapsadığından ortaya bir kısır döngü çıkıyor. Bu durumda Hayvanları Koruma Kanunu hükmünü yitiyor. Buna göre bir hayvana eziyet ederek canına kasteden kişi hapis cezasıyla yargılanamıyor. Kabahatler Kanunu gereğince hayvanlara yapılan her türlü haksızlık ancak idari para cezası olabiliyor ve bu para devlet hazinesine aktarılıyor. Hayvanın acı çekip devletin bundan para kazandığı bir ülke konumundayız.


Fotoğraf: Sabahattin Özveren ( Haytap Fotoğraf Yarışmasından )

Savcı, istese bile dava açamıyor

Savcılar herhangi bir hayvana eziyet ettiği gerekçesiyle vatandaşları gözaltına alabilme hakkına sahip değil. Durumu ancak Orman ve Su İşleri Müdürlüğü’ne bildirebiliyorlar. Haksız eylemlerin cezasının makbuzunu savcılar ya da hakimler değil idari memurlar kesiyorlar. Yani herhangi bir itlaf, zehirleme, öldürme, işkence durumunda savcıların eli kolu bağlı. Ülkede hayvanın adı yokken hayvanseverlerin hukuki yollara başvurması da hüsranla sonuçlanıyor.

Fotoğraf: Alahattin Anıloğlu ( Haytap Fotoğraf Yarışmasından )

Kanun çelişkilerle dolu

Mevcut kanunun hayvanları eşya olarak kabul etmesiyle ortaya değişik tutarsızlıklar çıkıyor. Hayvanlar, kanun gereğince mal varlığı statüsüne konulduğundan herhangi bir suçta mal varlığına zarar vermekten dolayı da para cezası alabiliyor. Fakat kanun sokak ve yabani hayvanların mal varlığının kime ait olduğuna cevap veremiyor. Bu yüzden suçlular yasanın getirmiş olduğu açıklıktan yararlanıp yaptırımla karşılaşamıyor. O zaman sahibi olmayan, yani bir fatura ile alım satım konusu olmayan sahipsiz bir hayvan herhangi kötü muameleye maruz kaldığı zaman, evdeki ya da ahırdaki sahipli hayvandan hukuken farklı muameleye mi tabi olur sorusunun yanıtı “evet” olarak karşımıza çıkıyor.

 

Ne yapılmalı?

Haytap olarak yıllardan beri yasanın değişmesi için çok mücadele veriyoruz. Bunların başında  güçlü bir stk yapısı oluşturup daha sonra kitleleri bilinçlendirmek.  Eksikliklerin bilincinde olan vatandaşların halkı bilgilendirilmesi başta olmak üzere halka ulaşabilmek için afişler , kısa filmler , okullarda eğitim çalışmaları , idari kurumlara açılan davalar , parlemento nezdindeki lobicilik çalışmaları yıllardan beri yaptığımız ve başarıya ulaşan ses getiren çalışmalar.

Bir çok kurumu , şirketi , beldiyeyi de bu projeler içine dahil ediyoruz. Bunların hepsi web sitemizden , facebook sitemizden , www.haytap.tv üzerinden rahatlıkla takip edilebilir.

Sosyal sorumluluk projeleri, basın yayın organlarını kullanarak kendilerini TBMM’ye duyurmaları, yasaların daha caydırıcı bir hale getirilip en nihayetinde insan odaklı bir hukuk sisteminden uzaklaşmalarını istemeleridir. Dünyaya tek başımıza sahip olmadığımız hatırlanmalı, hayvan hakları konusunda batılı hukuk modelleri örnek alınmalı, var olan her canlıya saygı duyulan bir sistem kurulmalı, savcı ve hakimlere hak ettiği yetki verilmeli, hapis cezaları uygulanmalı, hayvan sevgisi çocukluk çağından itibaren verilmeli ve okullarda ders olarak okutulmalı, gençliğe yatırım yapılmalıdır. Dünyaya ve içerisinde yaşayan her canlıya saygı duyacak bir nesilin çok daha yenilikçi yasalar çıkaracağından emin olunmalıdır.

Yasa değişikliği ile son on yıldır yaptığımız çalşmaları ve gelinen aşmaları görmek isteyenler ve bu konuda daha geniş bilgi almak isteyenler web sitemizin Parlementodan bölümünü inceleyebilir

Fotoğraflar: Haytap tarafından düzenlenen sokak hayvanları fotoğraf yarışmasına ait

 

 

Son Güncelleme ( Pazartesi, 23 Ocak 2017 11:05 )

Hayvanları Üzenleri Orman Bakanlığına Şikayet Edin! - HABERTURK GAZETESİ

Hayvanları Üzenleri Orman Bakanlığına Şikayet Edin! - HABERTURK GAZETESİ

 

Hayvanlara kötü davranan, kaçak avlanma ve hayvan ticareti yapanlara karşı sosyal medya hesapları üzerinden mücadele yürüten Orman ve Su İşleri Bakanlığı, e-posta yoluyla da şikâyet almaya başladı.

Bakan Veysel Eroğlu’nun talimatı üzerine “hayvanhaklari@ormansu. gov.tr” elektronik posta adresi oluşturuldu. Vatandaşlar artık hayvanlara eziyet edenleri bu adres üzerinden bakanlığa şikâyet edebilecek. Bakanlık, gelen başvuruları inceleyerek ilgili bölge müdürlüklerine iletecek. İl şube müdürlükleri tarafından araştırma yapılarak gerekli işlemlerin ardından başvuru sahibi bilgilendirilecek.

‘İHBARLARI BEKLİYORUZ’

Hayvanları Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2004 yılından bugüne kadar başıboş hayvanların daha insani usullerle rehabilite edilmeye başlandığını kaydeden Eroğlu, “Ev ve süs hayvanı satış yerleri kontrol altına alındı. Deney hayvanlarının kullanımı ile alakalı etik düzenlemeler getirdik. Hayvanat bahçelerindeki hayvanların refah düzeyini artırdık ve hayvanlara eziyeti hukuken engelledik. Ayrıca, hayvan haklarına yönelik yapılan ihlallere karşı, daha hızlı ve etkili hizmet verebilmek maksadıyla ‘hayvanhaklari@ormansu.gov.tr’ elektronik posta adresi oluşturduk. Hayvan hakları ihlallerinin önlenebilmesi için duyarlı vatandaşlarımızın ihbarlarını bu adrese bildirmelerini bekliyoruz” dedi.

Son Güncelleme ( Perşembe, 09 Şubat 2017 12:58 )

Asliye Hukuk Mahkemesinin hayvanın tahliyesine ret veren mahkeme kararına sevinelim mi?

Asliye Hukuk Mahkemesinin hayvanın tahliyesine ret veren mahkeme kararına sevinelim mi?
Mahkemelere ev hayvanlarının tahliyesi için açılan davalarda adeta standarta dönüşmüş olan uygulama, tapudan apartman yönetim planının getirtilerek orada yasak hüküm olup olmasına göre değişmektedir.

Apartmanda bulunan tüm kat malikleri toplanıp hayvandan şikayet etmediklerini yazılı olarak beyan etseler ya da tanık olarak ifade verseler bile, yıllar önce tapuya bir şekilde dercedilmiş apartman yönetim planının bu yasağını aşamamaktadırlar. Bir diğer değişle, apartman ya da site yönetim planında kimi durumlarda "kedi, köpek, tavuk, keçi vs. gibi hayvan beslenemez" ibarelerinin bulunması, mahkemelerin bu kadar kolay tahliyeye karar vermelerine neden olmaktadır.

Halbuki naçizane görüşüm, sulh hukuk mahkemelerinin ve Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin doğrudan bu maddeye bakarak karar vermelerinin, vicdani ve hakkaniyete uygun olmadığıdır. Çünkü orada belirtilen yasak maddesi, ev ve süs hayvanı olmayan yabani ya da çiftlik hayvanları içindir. Düşünün ki evinde tavuk besleyenler, inek besleyenler hatta yabani hayvan besleyenler vardır. Bu maddeyi evinde kuş, kedi, akvaryum balığı besleyenlere kadar teşmil etmek isteyen ve bu nedenle komşusunu sırf bu "yumuşak karnı" nedeniyle tahliyeye zorlamak isteyenler kanunun arkasından dolanmaktadır. Dini inanışı nedeniyle ya da aşırı temizlik hastalığı olan kişi, hayvana karşı olduğunu söyleyemeyen kişi, örneğin yıllar önce tapuya konulmuş bu yasak maddesini sevmediği komşusunun önüne mahkemede delil olarak sunar, bu yasak maddesini kendi çıkarları için kullanmaktadır. Açıkçası kimse de yüz binlerce dolar verip ev satın alırken tapudaki yönetim planını detaylı olarak inceleyip bakmaz. Çünkü ileride böyle bir maddenin koz olarak aleyhine kullanılacağını da öngöremez. Mahkemeler de maalesef buradaki hayvan beslenemez yasağını çok geniş ve "sert" olarak yorumlamaktadır. Sesi soluğu çıkmayan bir felçli kedinin, hiçbir komşuya rahatsızlık vermeyen köpeğin, astım hastalığına neden olduğu kesin bile olmayan bir kanaryanın evden tahliyesi, sadece bu yasak var diye bir tavuk, koyun, inek gibi çiftlik hayvanları ya da piton yılanı, timsah gibi yabanıl hayatta yaşaması gerekli bir hayvanlarla değerlendirilmesi mümkün müdür?

Eskişehir Sulh Hukuk Mahkemelerince kat mülkiyetine dayalı olarak verilmesi gerekli karar, toplu yapı yönetim olmamasından dolayı, görev sorunu nedeniyle asliye hukuk mahkemesinde görülmüştür. Yani Kat Mülkiyeti Yasası'nın uygulanabilirliğini denetleyen Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin sert yorumu nedeniyle, bu mahkeme kararının gerekçesi denetimden çıkmış gözükmektedir. Çünkü dava temyiz aşamasında Yargıtay'ın 18. Hukuk Dairesi'ne gitmeyecek başka bir daireye gidecektir. Bu güzel gerekçe ise okunmayacaktır.

Halbuki hayvan besleyen kişilerin yaşadığı sorunlar ülkenin büyük kısmının toplu yapı yönetimine ya da apartman yönetim planına bağlı olduğunu düşündüğümüzde hepsi Yargıtay 18. Hukuk Dairesi denetiminden geçmekte ve sulh hukuk mahkemeleri de kararları bozulmasın diye yasak maddesini görür görmez hayvanların zarar verip vermediğine bakmaksızın tahliye etmektedir. Mevcut kararda, sitede henüz toplu yapı yönetimine geçilmediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle uyuşmazlıkta Kat Mülkiyeti Kanunu'nun hükümlerinin değil, genel hükümlerin uygulanması gerektiğinden yargılama asliye hukuk mahkemesi tarafından genel hükümler çerçevesinde yapılmış, Kat Mülkiyeti Yasası uygulanmamıştır.

Bizim HAYTAP olarak Meclis'e sunduğumuz ama kabul edilmeyen yasa teklifi maddesindeki şu hüküm yasalaşmış olsaydı, aslında hepimiz rahatlayacaktık:

"Apartman ya da site yönetim planında hayvan beslenemeyeceğine dair yasak hüküm olsa bile, hayvanın zarar verdiği mahkeme kararı ile tesbit edilemiyorsa tahliye kararı verilemez."

Böyle bir madde olmadığı için sulh hukuk mahkemeleri maalesef hayvanların zarar verme koşulunu öncelikle dikkate almaksızın, hayvan kimseye zarar vermeyen bir hayvan olsa bile, tahliye kararı vermeye, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi bu acımasız tahliye kararını onaylamaya devam edecek gözükmektedir.

Maalesef sevinilen bir emsal karar değil, münferit bir mücadelenin başarı öyküsü olmalıdır.

Av. Ahmet Kemal Şenpolat

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Hukuk Danışmanı

 

Son Güncelleme ( Cuma, 04 Kasım 2016 13:19 )

HAYTAP – Hayvan Sahiplendirme Sözleşmesi

HAYTAP – Hayvan Sahiplendirme Sözleşmesi

Şimdiye kadar ortalıkta hep konuşulan sahiplendirmelerle yapmış olduğunuz şikayetleri okuyorum. Zaman zaman bir çok sıkıntı doğduğunu görüyoruz. Yaşanan olası sıkıntıları aşmak için  , borçlar yasasında düzenlenen özel bir bölüm gereği , ekteki ÖDÜNÇ VERME SÖZLEŞMESİNİ kaleme aldım.

Sözleşmeyi “sahiplendirme” olarak yaparsanız , hayvanın mülkiyetini devrediyor ve bir çok haktan aslında feragat ediyorsunuz. Sonradan da sahiplenen kişide sorunlar başladığında , bir çok hakkı hukuken ileri süremiyorsunuz. Bu sorunları aşmak için , hayvanın zilyetliğini devredip mülkiyetin halen sizde kaldığı bir sözleşme kaleme aldım. Yani metin içinde hiçbir şekilde hayvan sahiplendirme yapmıyorsunuz aslında.

Hayvanı ödünç veriyorsunuz.

(3 -5 yıl sonunda güven sağlarsanız dilerseniz mülkiyeti devredebilirsiniz tabiiki de bunda sorun yok )

Bunun da adını ariyet sözleşmesi ( ödünç verme sözleşmesi ) olarak yaptım. Sanırım bu daha akıllıca oldu.Cezai şart koyulan sözleşmeler gördüm ama onların uygulanabilirliği yok. Mahkemeler yerine ise daha seri ve pratik çözüm için hakem heyeti belirlediğimi de göreceksiniz

Web sitesi aramalarında kolay bulunması için de adını " sahiplendirme sözleşmesi " diye koydum ama aslında sahiplendirme değil ödünç verme sözleşmesi olduğunu bu linki okuyorsanız metni görünce zaten anlayacaksınız

 


HAYVAN ÖDÜNÇ VERME SÖZLEŞMESİ

 

BK 379 vd maddeleri uyarınca ödünç sözleşmesi gereği , ekte fotoğrafı ismi , ( varsa ) mikroçip kartı belirlenen hayvanın ödünç olarak kullanılmasında taraflar aşağıdaki gibi anlaşmışlardır..

İşbu sözleşme hayvanın mülkiyetini bir taraftan diğer tarafa geçiren sahiplendirme olarak yorumlanamaz.

MADDE 1 : Tanımlar

Hayvan : Ödünç verilen sözleşmeye konu olmuş cinsi yaşı ve cinsiyeti sözleşmede belirtilmiş olan ( varsa ) mikroçip numarası kayıtlı ve bir fotoğrafı sözleşmenin ekine eklenen köpek, kedi, tavşan, kuş , eşek , at …

Ödünç Veren : Ödünç Alan kişiden önce hayvana bakan yerel hayvan koruma gönüllüsü, hayvan bakımevi görevlisi veya sair kişiler.

Ödünç Alan : Ödünç Veren kişiden bu sözleşme ile hayvanı teslim alan ve aksine bir durum olmadığı sürece hayvana ömrü boyunca bakmakla yükümlü kişiler.

Ödünç alınan / verilen : İşbu sözleşmeye ek olarak yapılan ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ev ve süs hayvanı tanımlayan belgedeki hayvan. ( yaban hayvanları bu kapsamda değerlendirilemez )

Doğal Yaşam Ortamı : Her hayvana göre değişiklik gösteren hayvanın yaşayabileceği sıcaklık, yeterli büyüklükteki alan ortam.MADDE 2 : Sözleşmenin Amacı

İşbu sözleşme ile hayvanlara iyi bakılması, tüm gereksinimlerinin karşılanması, aşılarının ve veteriner hekim kontrollerinin tam yaptırılması, doğal yaşam standartlarına uygun ortamların hazırlanması, yeterli beslenmelerinin sağlanması için ve hayvanı bu sözleşme kapsamında ödünç alan kişinin ihmallerinden kaynaklanan durumlarda ölmesi, sakatlanması sonucu ödünç alan kişilere sorumluluk yüklenmesi için ve ödünç veren kişinin bilgisi dışında hayvanların sokağa, hayvan bakımevlerine terk edilmemesi, başka birine verilmemesi hayvanın ödünç verence , ödünç alana zilyetliğinin geçirildiği bir ariyet ( ödünç verme) sözleşmesidir.MADDE 3 : Taraflar

a)Ödünç Veren kişi:

T.C KİMLİK :

Adres:

Sabit ve cep telefon :

b)Ödünç Alan ve hayvana bakmakla yükümlü olan kişi:

T.C Kimlik

Adres:

Sabit ve cep telefon :

MADDE 4 : Tarafların Yükümlülükleri

a)Hayvanın sahiplendirilmeden önceki hastalık veya sakatlıklarından hayvan bakımevi gönüllüsü olan veya yerel hayvan koruma gönüllüsü olan veya hayvanı sokakta bulup sahiplendirmek maksadı ile bir süre misafir eden kişiler sorumlu tutulamazlar. Hayvanı önceden sahiplenme amacı ile almış ancak şartların değişmesi ile başka birine Ödünç Veren kişiler hayvanın bu sözleşme ile yapılan sahiplendirme öncesi hastalık ve sakatlıklarından sorumludurlar.

b)Ödünç verilen hayvanın doğal yollarla veya Ödünç Alan kişinin ihmali davranışı olmaması koşulu ile diğer sebeplerle ölümü, sakatlanması veya sağlık problemleri yaşaması sonucu Ödünç Alan kişi bu ölümden, sakatlanmadan veya sağlık problemlerinden sorumlu tutulamaz. Ancak sorumsuzluğu Ödünç Alan kişinin ihmalinin olmaması şartına bağlanmıştır. Hayvanın bu tip ölüm, sakatlanma veya sağlık problemleri yaşaması gibi durumları Ödünç Veren kişiye veteriner hekim raporu ile birlikte en geç 3 gün içerisinde yazılı olarak bildirilmelidir.

c)Ödünç Alan kişilerin yaşam koşullarında, maddi güçlerinde değişim olursa ve hayvanı tekrar üçüncü bir kişiye vermek isterlerse bu durum bu sözleşme ile Ödünç Veren kişiye en geç 3 gün içinde bildirilmeli ve ödünç verme bu sözleşmenin tarafı olan Ödünç Veren kişinin bilgisi ve yazılı onayı dahilinde yapılmalıdır.

d)Eğer sahiplenilen ( ödünç alınan ) hayvan köpek ise Ödünç Alan kişi köpeği en az günde 2 kez toplam 1 saat dolaştıracağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

e) Aslolan hayvanın kısırlaştırılmış bir şekilde ödünç olarak verilmesidir. Ancak yine de ödünç verilen hayvan eğer kısırlaştırılmadan ödünç olarak verilmiş ise taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılan tarihte kısırlaştırmanın Ödünç Alan kişi tarafından yapılması maddi külfetini Ödünç Alan kişinin karşılaması gerekmektedir. Bu durum BK 381 deki durumun uygulanmasını gerektirmez.

f)Ödünç Alan kişi, Ödünç verilen hayvanın yazılı olarak taraflar arasında kısırlaştırılmamasına karar verilirse, bu hayvanın doğumundan meydana gelen yavruların hiçbir şekilde satmayacağını veya bu sözleşme tarafı olan Ödünç Veren kişinin bilgisi dışında yavruları sahiplendirmeyeceğini bir başkasına ödünç olarak vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aynı şekilde ödünç sözleşmesinin imzası nedeniyle ödünç veren , ödünç alandan herhangi bir para almayacağını kabul eder.

g)Ödünç Alan kişi, ödünç aldığı hayvanı dövüş, deney vb acı verici olaylarda kullanmayacağını, kullandırmayacağını bu sözleşme ile kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Ve bu maddeye aykırı davranışı sonucunda köpeğin cinsi ne olursa olsun (yasaklı köpek cinsleri dahi olsa) Ödünç Veren kişiye geri vereceğini taahhüt eder.

h)Ödünç Alan kişi, hayvana hiçbir şekilde kötü muamele etmeyeceğini, dövmeyeceğini, aç susuz bırakmayacağını ve aşırı soğuğa veya sıcağa maruz bırakmayacağını, ihmali veya kasti olarak zarar vermeyeceğini, 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve uygulama yönetmeliği kapsamındaki hiçbir maddeyi ihlal etmeyeceğini taahhüt eder.

ı)Ödünç Veren kişi hayvanın kötü muamele gördüğünü, aç susuz, aşırı soğuğa veya sıcağa maruz bırakıldığını fark ederse hayvanı koşulsuz şartsız geri alma hakkına sahiptir. Bu sebeplerden ötürü hayvan için veteriner masrafı yapılırsa bu masraflar Ödünç Alan kişi tarafından karşılanacaktır.

i)Ödünç Alan kişi, sözleşme imza tarihinden en geç 15 gün sonra 5199 sayılı kanunun yönetmeliğinin 7. Maddesi gereği hayvanın belediyeye kaydını yaptırmayı kabul ve taahhüt eder. Kayıt belgeleri Ödünç Veren kişiye kayıt tarihinden sonra 3 gün içerisinde gönderilmelidir.

j)Ödünç Alan kişi sağlık problemleri dışında keyfi sebeplerle hayvanı 15 günden fazla bir veteriner pansiyonu veya hayvan oteline bırakmayacağını, sağlık problemleri sebebi ile hayvanı veteriner pansiyonu veya hayvan oteline bırakması gerekirse de bunu en geç 3 gün içinde Ödünç Veren kişiye bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

k)Ödünç Alan kişinin kabul ettiği ve beyan ettiği yaşam koşullarını sağlamaması durumunda sözleşmeyi ihlal ettiği kabul edilir.

l) Bu sözleşmede hiçbir şekilde para alışverişi söz konusu olmayacaktır.

m)Ödünç Alan kişi köpeğinin çalınması durumunda polise veya savcılığa müracaat edeceğini, internet üzerinden kayıp ilanı vereceğini ve 3 gün içinde Ödünç Verene yazılı olarak haber vereceğini kabul ve taahhüt eder.

n)Ödünç Alan, Ödünç Verenin hayvanı yılda en az iki kere ziyarete gelmesini, ayda bir güncel fotoğraflarını Ödünç Veren kişiye internet, mail veya posta yolu ile göndereceğini kabul ve taahhüt eder.

o)Adres değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe işbu sözleşmede gösterilen adreslere yapılan tebligat tarafları bağlar.

p)Bu Sözleşme’de açıkça ifade edilenler dışında taraflardan biri diğerine işbu Sözleşme’yi akdetmek üzere herhangi bir vaat taahhüt veya benzeri beyanda bulunmamışlardır. Bu Sözleşme bu hüküm de dahil olmak üzere her bir tarafça yazılı olarak imzalanmadığı sürece değiştirilemez.

r)Sözleşmeye göre ödünç alanın bildirmiş olduğu ev ve cep telefonlarından onbeş gün boyunca iletişim sağlanamaması , iş bu nedenle ödünç alan hayvanın kontrolünün ödünç verence sağlanamaması halinde sözleşmenin , ödünç verence tek taraflı feshi anlamına gelir .

s) Ödünç sözleşmesine konu hayvanlar hiçbir şekilde ticari meta unsuru olamazlar , sergilenemez , satılamaz , doğurtulamazlar.MADDE 5 : MÜLKİYETİN DEVRİ

İşbu sözleşme ile ödünç alan hayvanın sahibi olmadığını kabul eder. Hayvanın sahibi ödünç verendir. İşbu sözleşme koşullarına ya da Borçlar yasasındaki ödünç verme ile ilgili hükümlere uyulmadığında , hayvanı ödünç veren kişi tarafından BK 379vd uyarınca tek taraflı olarak fesh edilir.

Aradan üç yıl geçtikten sonra ödünç verenin yazılı onayı ile ödünç alanının maliki durumuna geçebilecektir.MADDE 6 : OLAĞANÜSTÜ GİDERLER

Ödünç alınan hayvanın uğrayabileceği her türlü kaza ya da masraflı hastalıkların bedelini hayvanı ödünç alan ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Böyle durumlarda ödünç alan BK 381 maddesinin uygulanmayacağını ( masrafları ödünç verenden talep etmeyeceğini ) kabul eder. Ödünç Alan kişi, hayvan için yaptığı hiçbir olağan ya da olağanüstü masrafı sözleşme boyunca ödünç verenden talep edemez. Ancak maddi olarak zor durumdaysa hayvanın refahı açısından durumu derhal ödünç verene bildirmek durumundadırMADDE 7 : FESİH HALİNDE :

Sözleşmenin feshi halinde ödünç alan ödünç aldığı hayvanı derhal ödünç verene hayvanın refahı açısından iade etmek zorundadır. O güne kadar yaptığı masrafları talep edemez. Hayvanın iadesini yapmak istemediği durumda hakem heyetinin verdiği kararı kabul etmek ve yine hakem heyetinin belirleyeceği muhik bir tazminatı ödemek durumundadır.

İşbu sözleşmedeki maddelere uymayan veya aykırı hareket eden kişilerin ödünç sözleşmeleri BK 379 vd uyarınca fesh edilecektir.MADDE 8 : UYUŞMAZLIK HALİNDE UYGULANACAK HUKUK

Uyuşmazlık halinde 4686 sayılı tahkim yasası ile BK nun ( ariyet ) ödünç verme hükümlerine ilişkin 379vd eden maddeleri yürürlükte olacaktır

MADDE 9 : UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ HAKEM KURULU

İşbu Sözleşme’nin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde yetkili mercii ödünç verenin sahiplenildiği yer ya da ödünç verenin ikametgahının bulunduğu yerdeki veteriner hekimler odasının kendiliğinden atayacağı iki kişilik hakem kurulu ile HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu ‘nun resmi temsilcileri ya da delegeleri arasından atayacağı kişiden kuruludur.

İş bu Ödünç Sözleşmesi protokolü tarafların maddeleri okuyup imzalamasından sonra yürürlüğe girecektir. İşbu Sözleşme yedi maddeden oluşmakta olup, iki nüsha olarak taraflarca ../../… tarihinde imzalanmıştır.

EK:

1)Kısırlaştırma konusundaki taraflarca imzalanmış taahhütler

2)Hayvanın cins, yaş, cinsiyet ,mikroçip vb. özelliklerini bildirir taraflarca imzalanmış belge

3)Hayvanın Ödünç Alan kişi tarafından üzerine ‘ödünç aldığım ….. budur’ yazılmış fotoğrafı

 

imza imza

Ödünç Veren Ödünç Alan
Sözleşmeyi  İndirmek için Tıklayınız

 

BK 379 vd maddeleri uyarınca ödünç sözleşmesi gereği , ekte fotoğrafı ismi , ( varsa ) mikroçip kartı belirlenen hayvanın ödünç olarak kullanılmasında taraflar aşağıdaki gibi anlaşmışlardır..

İşbu sözleşme hayvanın mülkiyetini bir taraftan diğer tarafa geçiren sahiplendirme olarak yorumlanamaz.

MADDE 1 : Tanımlar

Hayvan : Ödünç verilen sözleşmeye konu olmuş cinsi yaşı ve cinsiyeti sözleşmede belirtilmiş olan ( varsa ) mikroçip numarası kayıtlı ve bir fotoğrafı sözleşmenin ekine eklenen köpek, kedi, tavşan, kuş , eşek , at …

Ödünç Veren : Ödünç Alan kişiden önce hayvana bakan yerel hayvan koruma gönüllüsü, hayvan bakımevi görevlisi veya sair kişiler.

Ödünç Alan : Ödünç Veren kişiden bu sözleşme ile hayvanı teslim alan ve aksine bir durum olmadığı sürece hayvana ömrü boyunca bakmakla yükümlü kişiler.

Ödünç alınan / verilen : İşbu sözleşmeye ek olarak yapılan ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ev ve süs hayvanı tanımlayan belgedeki hayvan. ( yaban hayvanları bu kapsamda değerlendirilemez )

Doğal Yaşam Ortamı : Her hayvana göre değişiklik gösteren hayvanın yaşayabileceği sıcaklık, yeterli büyüklükteki alan ortam.MADDE 2 : Sözleşmenin Amacı

İşbu sözleşme ile hayvanlara iyi bakılması, tüm gereksinimlerinin karşılanması, aşılarının ve veteriner hekim kontrollerinin tam yaptırılması, doğal yaşam standartlarına uygun ortamların hazırlanması, yeterli beslenmelerinin sağlanması için ve hayvanı bu sözleşme kapsamında ödünç alan kişinin ihmallerinden kaynaklanan durumlarda ölmesi, sakatlanması sonucu ödünç alan kişilere sorumluluk yüklenmesi için ve ödünç veren kişinin bilgisi dışında hayvanların sokağa, hayvan bakımevlerine terk edilmemesi, başka birine verilmemesi hayvanın ödünç verence , ödünç alana zilyetliğinin geçirildiği bir ariyet ( ödünç verme) sözleşmesidir.

MADDE 3 : Taraflar

a)Ödünç Veren kişi:

T.C KİMLİK :

Adres:

Sabit ve cep telefon :

b)Ödünç Alan ve hayvana bakmakla yükümlü olan kişi:

T.C Kimlik

Adres:

Sabit ve cep telefon :

MADDE 4 : Tarafların Yükümlülükleri

a)Hayvanın sahiplendirilmeden önceki hastalık veya sakatlıklarından hayvan bakımevi gönüllüsü olan veya yerel hayvan koruma gönüllüsü olan veya hayvanı sokakta bulup sahiplendirmek maksadı ile bir süre misafir eden kişiler sorumlu tutulamazlar. Hayvanı önceden sahiplenme amacı ile almış ancak şartların değişmesi ile başka birine Ödünç Veren kişiler hayvanın bu sözleşme ile yapılan sahiplendirme öncesi hastalık ve sakatlıklarından sorumludurlar.

b)Ödünç verilen hayvanın doğal yollarla veya Ödünç Alan kişinin ihmali davranışı olmaması koşulu ile diğer sebeplerle ölümü, sakatlanması veya sağlık problemleri yaşaması sonucu Ödünç Alan kişi bu ölümden, sakatlanmadan veya sağlık problemlerinden sorumlu tutulamaz. Ancak sorumsuzluğu Ödünç Alan kişinin ihmalinin olmaması şartına bağlanmıştır. Hayvanın bu tip ölüm, sakatlanma veya sağlık problemleri yaşaması gibi durumları Ödünç Veren kişiye veteriner hekim raporu ile birlikte en geç 3 gün içerisinde yazılı olarak bildirilmelidir.

c)Ödünç Alan kişilerin yaşam koşullarında, maddi güçlerinde değişim olursa ve hayvanı tekrar üçüncü bir kişiye vermek isterlerse bu durum bu sözleşme ile Ödünç Veren kişiye en geç 3 gün içinde bildirilmeli ve ödünç verme bu sözleşmenin tarafı olan Ödünç Veren kişinin bilgisi ve yazılı onayı dahilinde yapılmalıdır.

d)Eğer sahiplenilen ( ödünç alınan ) hayvan köpek ise Ödünç Alan kişi köpeği en az günde 2 kez toplam 1 saat dolaştıracağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

e) Aslolan hayvanın kısırlaştırılmış bir şekilde ödünç olarak verilmesidir. Ancak yine de ödünç verilen hayvan eğer kısırlaştırılmadan ödünç olarak verilmiş ise taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılan tarihte kısırlaştırmanın Ödünç Alan kişi tarafından yapılması maddi külfetini Ödünç Alan kişinin karşılaması gerekmektedir. Bu durum BK 381 deki durumun uygulanmasını gerektirmez.

f)Ödünç Alan kişi, Ödünç verilen hayvanın yazılı olarak taraflar arasında kısırlaştırılmamasına karar verilirse, bu hayvanın doğumundan meydana gelen yavruların hiçbir şekilde satmayacağını veya bu sözleşme tarafı olan Ödünç Veren kişinin bilgisi dışında yavruları sahiplendirmeyeceğini bir başkasına ödünç olarak vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aynı şekilde ödünç sözleşmesinin imzası nedeniyle ödünç veren , ödünç alandan herhangi bir para almayacağını kabul eder.

g)Ödünç Alan kişi, ödünç aldığı hayvanı dövüş, deney vb acı verici olaylarda kullanmayacağını, kullandırmayacağını bu sözleşme ile kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Ve bu maddeye aykırı davranışı sonucunda köpeğin cinsi ne olursa olsun (yasaklı köpek cinsleri dahi olsa) Ödünç Veren kişiye geri vereceğini taahhüt eder.

h)Ödünç Alan kişi, hayvana hiçbir şekilde kötü muamele etmeyeceğini, dövmeyeceğini, aç susuz bırakmayacağını ve aşırı soğuğa veya sıcağa maruz bırakmayacağını, ihmali veya kasti olarak zarar vermeyeceğini, 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve uygulama yönetmeliği kapsamındaki hiçbir maddeyi ihlal etmeyeceğini taahhüt eder.

ı)Ödünç Veren kişi hayvanın kötü muamele gördüğünü, aç susuz, aşırı soğuğa veya sıcağa maruz bırakıldığını fark ederse hayvanı koşulsuz şartsız geri alma hakkına sahiptir. Bu sebeplerden ötürü hayvan için veteriner masrafı yapılırsa bu masraflar Ödünç Alan kişi tarafından karşılanacaktır.

i)Ödünç Alan kişi, sözleşme imza tarihinden en geç 15 gün sonra 5199 sayılı kanunun yönetmeliğinin 7. Maddesi gereği hayvanın belediyeye kaydını yaptırmayı kabul ve taahhüt eder. Kayıt belgeleri Ödünç Veren kişiye kayıt tarihinden sonra 3 gün içerisinde gönderilmelidir.

j)Ödünç Alan kişi sağlık problemleri dışında keyfi sebeplerle hayvanı 15 günden fazla bir veteriner pansiyonu veya hayvan oteline bırakmayacağını, sağlık problemleri sebebi ile hayvanı veteriner pansiyonu veya hayvan oteline bırakması gerekirse de bunu en geç 3 gün içinde Ödünç Veren kişiye bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

k)Ödünç Alan kişinin kabul ettiği ve beyan ettiği yaşam koşullarını sağlamaması durumunda sözleşmeyi ihlal ettiği kabul edilir.

l) Bu sözleşmede hiçbir şekilde para alışverişi söz konusu olmayacaktır.

m)Ödünç Alan kişi köpeğinin çalınması durumunda polise veya savcılığa müracaat edeceğini, internet üzerinden kayıp ilanı vereceğini ve 3 gün içinde Ödünç Verene yazılı olarak haber vereceğini kabul ve taahhüt eder.

n)Ödünç Alan, Ödünç Verenin hayvanı yılda en az iki kere ziyarete gelmesini, ayda bir güncel fotoğraflarını Ödünç Veren kişiye internet, mail veya posta yolu ile göndereceğini kabul ve taahhüt eder.

o)Adres değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe işbu sözleşmede gösterilen adreslere yapılan tebligat tarafları bağlar.

p)Bu Sözleşme’de açıkça ifade edilenler dışında taraflardan biri diğerine işbu Sözleşme’yi akdetmek üzere herhangi bir vaat taahhüt veya benzeri beyanda bulunmamışlardır. Bu Sözleşme bu hüküm de dahil olmak üzere her bir tarafça yazılı olarak imzalanmadığı sürece değiştirilemez.

r)Sözleşmeye göre ödünç alanın bildirmiş olduğu ev ve cep telefonlarından onbeş gün boyunca iletişim sağlanamaması , iş bu nedenle ödünç alan hayvanın kontrolünün ödünç verence sağlanamaması halinde sözleşmenin , ödünç verence tek taraflı feshi anlamına gelir .

s) Ödünç sözleşmesine konu hayvanlar hiçbir şekilde ticari meta unsuru olamazlar , sergilenemez , satılamaz , doğurtulamazlar.MADDE 5 : MÜLKİYETİN DEVRİ

İşbu sözleşme ile ödünç alan hayvanın sahibi olmadığını kabul eder. Hayvanın sahibi ödünç verendir. İşbu sözleşme koşullarına ya da Borçlar yasasındaki ödünç verme ile ilgili hükümlere uyulmadığında , hayvanı ödünç veren kişi tarafından BK 379vd uyarınca tek taraflı olarak fesh edilir.

Aradan üç yıl geçtikten sonra ödünç verenin yazılı onayı ile ödünç alanının maliki durumuna geçebilecektir.MADDE 6 : OLAĞANÜSTÜ GİDERLER

Ödünç alınan hayvanın uğrayabileceği her türlü kaza ya da masraflı hastalıkların bedelini hayvanı ödünç alan ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Böyle durumlarda ödünç alan BK 381 maddesinin uygulanmayacağını ( masrafları ödünç verenden talep etmeyeceğini ) kabul eder. Ödünç Alan kişi, hayvan için yaptığı hiçbir olağan ya da olağanüstü masrafı sözleşme boyunca ödünç verenden talep edemez. Ancak maddi olarak zor durumdaysa hayvanın refahı açısından durumu derhal ödünç verene bildirmek durumundadırMADDE 7 : FESİH HALİNDE :

Sözleşmenin feshi halinde ödünç alan ödünç aldığı hayvanı derhal ödünç verene hayvanın refahı açısından iade etmek zorundadır. O güne kadar yaptığı masrafları talep edemez. Hayvanın iadesini yapmak istemediği durumda hakem heyetinin verdiği kararı kabul etmek ve yine hakem heyetinin belirleyeceği muhik bir tazminatı ödemek durumundadır.

İşbu sözleşmedeki maddelere uymayan veya aykırı hareket eden kişilerin ödünç sözleşmeleri BK 379 vd uyarınca fesh edilecektir.MADDE 8 : UYUŞMAZLIK HALİNDE UYGULANACAK HUKUK

Uyuşmazlık halinde 4686 sayılı tahkim yasası ile BK nun ( ariyet ) ödünç verme hükümlerine ilişkin 379vd eden maddeleri yürürlükte olacaktır

MADDE 9 : UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ HAKEM KURULU

İşbu Sözleşme’nin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde yetkili mercii ödünç verenin sahiplenildiği yer ya da ödünç verenin ikametgahının bulunduğu yerdeki veteriner hekimler odasının kendiliğinden atayacağı iki kişilik hakem kurulu ile HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu ‘nun resmi temsilcileri ya da delegeleri arasından atayacağı kişiden kuruludur.

İş bu Ödünç Sözleşmesi protokolü tarafların maddeleri okuyup imzalamasından sonra yürürlüğe girecektir. İşbu Sözleşme yedi maddeden oluşmakta olup, iki nüsha olarak taraflarca ../../… tarihinde imzalanmıştır.

EK:

1)Kısırlaştırma konusundaki taraflarca imzalanmış taahhütler

2)Hayvanın cins, yaş, cinsiyet ,mikroçip vb. özelliklerini bildirir taraflarca imzalanmış belge

3)Hayvanın Ödünç Alan kişi tarafından üzerine ‘ödünç aldığım ….. budur’ yazılmış fotoğrafıÖdünç Veren Ödünç Alan

Son Güncelleme ( Pazartesi, 28 Kasım 2016 10:26 )


Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/var/vhosts/haytap.org/images/resized/images/stories/hayvanlar/esekler/esek_annesi_640_480.jpg' for writing: No such file or directory in /var/vhosts/haytap.org/modules/mod_janews/helper.php on line 127

Gönüllülerin Yasadan Doğan Yetkileri

Gönüllülerin Yasadan Doğan Yetkileri

Gönüllülerin hayvanları koruma kanunu kapsamında ve farklı yasalardan doğan yetkilerini derli toplu bir araya getirdik. Bilginiz olması ve sıkıştığınızda elinizin altında bulunması  dileği ile . Çoğu ilgisiz yetkili dahi kurcalayıp bilmez aslında. Ama sizler uygulatıp sizler yol göstereceksiniz.


Hayvanları Koruma Kanunu HAYVANLARI KORUMA KANUNU

Kanun No. 5199        Kabul Tarihi : 24.6.2004

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.   Kapsam

İlkeler

MADDE  4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:

j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.

MADDE 15. - Her ilde il hayvanları koruma kurulu, valinin başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanır.

Bu toplantılara;

a) Büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediye başkanları, büyükşehire bağlı ilçe belediye başkanları, büyükşehir olmayan illerde belediye başkanları,

b) İl çevre ve orman müdürü,

g) Belediyelerin veteriner işleri müdürü,

h) Veteriner fakülteleri olan yerlerde fakülte temsilcisi,

ı) Münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlardan valilik takdiri ile seçilecek en çok iki temsilci,

Katılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Hayvan Koruma Gönüllüleri

Yerel hayvan koruma görevlilerinin sorumlulukları

MADDE 18. - Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir. Bu görevliler, hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yapmış kişiler arasından il hayvan koruma kurulu tarafından her yıl için seçilir. Yerel hayvan koruma görevlileri görev anında belgelerini taşımak zorundadır ve bu belgelerin her yıl yenilenmesi gerekir. Olumsuz faaliyetleri tespit edilen kişilerin belgeleri iptal edilir. Yerel hayvan görevlilerinin görev ve sorumluluklarına, bu kişilere verilecek belgelere, bu belgelerin iptaline ve verilecek eğitime ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yerel hayvan koruma görevlileri; bölge ve mahallerindeki, öncelikle köpekler ve kediler  olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, aşılı hayvanların markalanması ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, saldırgan olanların eğitilmesi ve sahiplendirilmelerinin yapılması için yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetleri yerel yönetimler ile eşgüdümlü olarak yaparlar.

Yürürlük

MADDE 32. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Çevre ve Orman Bakanlığından:

HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

(12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvanları bulundurma ve sahiplenme şartlarına uygun olarak hayvan bakımı konularında; yerel hayvan koruma görevlileri ile ev ve süs hayvanı satan kişilere verilecek eğitime, sahiplenilerek bakılan hayvanların çevreye verecekleri zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirlere ilişkin esasları,

b) Sahipsiz hayvanların toplanması, toplatılması, sağlık bakımlarının yapılması, kısırlaştırılması, aşılanması, ve alındıkları ortama geri bırakılmasına karar verilenlerin kimliklendirilerek bırakılması, geçici hayvan bakımevlerinin çalışma usul ve esasları ile yerel yönetimlerin ve yerel hayvan koruma görevlilerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeleri yapmaya ve sahipsiz hayvanların çevreye verebilecek olumsuz etkileri gidermeye yönelik alınacak tedbirleri,

ö) İl hayvan koruma kurulu: Hayvanların korunması, sorunların tespiti ve çözümlerini karara bağlamak üzere; her ilde valinin başkanlığında, büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediye başkanları, büyükşehire bağlı ilçe belediye başkanları, büyükşehir olmayan illerde ise belediye başkanları, il çevre ve orman müdürü, il tarım müdürü, il sağlık müdürü, il milli eğitim müdürü, il müftüsü, belediyelerin veteriner işleri müdürü, veteriner fakülteleri olan yerlerde fakülte temsilcisi, münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlardan valilik takdiri ile seçilecek en çok iki temsilci, il veya bölge veteriner hekimler odasından bir temsilciden oluşan kurulu,

İKİNCİ KISIM

İl Müdürlüğü, Belediyeler, , Hayvan Sahipleri ile Yerel Hayvan Koruma Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları

BİRİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

İl Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;

a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,

b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,

Belediyelerin alacağı tedbirler

MADDE 7 – (1) Belediyeler;

b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,

ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla,

Yerel hayvan koruma görevlilerinin yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Yerel hayvan koruma görevlileri;

a) Bölge ve mahallerindeki sahipsiz hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetler kapsamında yerel yönetimlerle eşgüdüm sağlamakla,

b) Bölgelerindeki lokanta, işyeri ve fabrika gibi kuruluşlardaki besin maddelerinden sahipsiz hayvanların faydalanmasını ilgili belediye ile işbirliği içinde gerçekleştirmekle,

c) Görevleri kapsamında tespit ettikleri olumsuzlukları il müdürlüğüne bildirmekle,

ç) Bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları Aralık ayı içerisinde bir rapor halinde il müdürlüğüne vermekle,

d) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları koruma amacına yönelik olarak geçici bakımevi yararına sosyal etkinlikler düzenlenmesine yardım etmekle,

e) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ile ilgili konularda halkı aydınlatmak amacıyla dergi, broşür ve benzeri yayınların çıkarılmasında yerel yönetimlere yardımcı olmakla görevli ve sorumludur.


Son Güncelleme ( Cuma, 23 Aralık 2016 10:00 )

Haytap'ın Hayvan Hakları El Kitapçığı 6. Baskı

Haytap'ın Hayvan Hakları El Kitapçığı 6. Baskı


Türkiye'de hayvan hakları konusunda pek çok ilke atan HAYTAP , Samsun Canik belediyesi sponsorluğunda hayvan hakları savunucuları için her daim kullanılabilecek , cepte taşınabilecek büyüklükte ciltli birinci kalite kuşe kağıda 103 sayfalık EL KİTAPÇIĞI hazırladı.

İlk 3000 adet bastırılan ilk iki baskı bitti ve kitapçığımız kısa sürede gelen yüksek talep yüzünden  . şu anda 4. baskısı yapılıyor.

2012 Nisan ayından itibaren tüm delegelerimize , üye derneklerimize ve temsilcilerimize ve haytapshop.com 'dan alışveriş yapan herkese ücretsiz olarak yollanmaya başlandı.

Kitaba yoğun istem olunca www.haytapshop.com üzerinden alışveriş yapan herkese Haytap ürünü alması kaydıyla bu kitapçık ücretsiz olarak da gönderdiğimizi belirtelim. yani www.haytapshop.com üzerinden her Haytap ürünü aldığınızda kargonuzun içinden bu kitapçık da zaten size hediyemiz olarak çıkacak.Bunun için ek ücret ödemeyeceksiniz. ( Haytapshop telefon : 0212-876 39 11 )

Eğitimli ve donanımlı hayvan hakları savunucularının hangi durumda hangi kuruma nasıl başvurulacağını basit anlatımlarla , sıkça karşılaşılan sorunlarla nasıl hareket edileceğini gösteren güzel bir çalışma oldu. Kitapçık içinde bir hayvan bakımevinin nasıl olması gerektiğine dair fotoğraflardan afişlerimize kadar bir çok çalışmamıza da yer verildi.

2012 yılı projelerimiz içinde yer alan bu çalışmanın ilerde başka başka arkadaşlarımız ya da stklar tarafından da yenilenrek güncellenmesini , daha kapsamlı ve etkin halde kullanılabilmesi için yeni baskılarının yapılmasında onlar için önemli bir basamak olduğunu düşünüyoruz.Çünkü biliyorsunuz biz HAYTAP olarak bu işe başladığımızda elimizde hareket edebileceğimiz bir çok kaynak ve veri yoktu. Umarız bizden sonrakiler için bu eksiklik bu kitapla da giderilmiş olacak.

Diğer yandan ,  Samsun Canik Belediye Başkanı Sayın Osman Genç beyefendi ile Canik belediyesinde bizleri aylarca sabırla dinleyen  çalışanlara  ve bu çalışmanın ortaya çıkıp vücut bulmasında  emeği geçen başta Samsun temsilcimiz Gül Turan ile  son düzeltmeleri ve provaları yapan   Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görevli Samsun temsilcisi arkadaşımız Vet Hekim Dr Nilgün Gültiken'e teşekkür ediyoruz.

Kitapçık önsözünde  söylediğimiz gibi bu yolda sivil toplum örgütü gelişmesinde ve takım halinde çalışmada ödün vermeden çalışan ,  bugünlere kadar bizlere destek olan tüm can dostlarının el yallayanları  kuyruk sallayanları  her daim bolca olsun.

www.haytapshop.com


HAYTAP Başkanı


  

 

Haytap: El yalayanınız, kuyruk sallayanınız bol olsun !

Nasıl başladıklarını biliyorum. Aynı mahalledeyiz yıllarca. Komşuyuz. Hayvan hakları için mücadele veriyorlar.

Şimdi bir el kitabı çıkartmışlar. Hayvan Hakları El Kitapçığı. Kanunen neler yapabileceğimiz anlatılıyor. Mevzuat, acil durumlarda ilk yapılacaklar, başvuru yolları, dilekçe örnekleri, suç duyurusu örnekleri, kendi hayvanına eziyet eden kişi hakkında ne yapılabilir, yerel yönetimin yasal sorumlulukları, sitelerde kedilere kötü muamele halinede soruşturma istek yazısı, köpek dövüşleriyle ilgili bakanlık genelgesi ve benzeri konularda son derece yararlı bilgiler veriyor.www.haytapshop.com adresinden Haytap ürünü alan herkese ücretsiz veriyorlar.

Kitapçığın sponsoru ise ilginçtir Canik Belediyesi. Samsun Canik.

Sloganları hoşuma gitti.

- “Devrik kral sürgünde”: Başında bir tac olan bir aslan, demir parmaklılar arkasından bakıyor. “Hayvanat bahçeleri insani ve ahlaki olmayan koşullarda, doğada yaşaması gereken hayvanların, demir parmaklılar arkasında, beton odacıklara hapsedildikleri bir hapishane haline dönüşmüştür. Bu haliyle hayvanat bahçeleri hiç kimseye eğitim ve doğa sevgisi veremez”

- Bir bebeği hiç zehirler miydin, terk eder miydin? Tüm hayvanların bilinci ve duyguları vardır.

- “Pet diye alıyorlar, pat diye bırakıyorlar” Pet Shopların kirli ticaretine ortak olmayın. Can dostlarınızı barınaklardan alın. Pet Shop hayvanı olmak demek küçük kafeslerde günlerce aç ve susuz kalmak, enerjik görünmek için zararlı iğneler yemek, hastalanınca da öldürülmek demek. Siz satın aldıkça bu işkence sürecek.

MUTLU TÖNBEKİÇİ
VATAN GAZETESİ
http://www.gazetevatan.com/mutlu-tonbekici-494289-yazar-yazisi-tarih-ve-bamyanin-benzerlikleri/

 

Son Güncelleme ( Çarşamba, 16 Aralık 2015 13:46 )

Bir hayvanın borçtan dolayı haczi mümkün müdür ?

Bir hayvanın borçtan dolayı haczi mümkün müdür ?


2004 Sayılı İcra İflas Kanunu  md. 82/1-4. bend, "Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları..."


md.82/5. bend, "Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları"


md.82/1-7. fıkra,2. cümle, "Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları",


 
"Yavrulu Hayvanların Haczi" başlığı altında düzenlenmiş olan, md. 83/b, "Hayvan hacizlerinde, anaları tarafından beslenme ve bakılmaya muhtaç olan yavrular analarından ayrı haczedilemiyecekleri gibi bunların anaları da yavrularından ayrı haczedilemezler."


Diğer yandan, 5199 sayılı HKK. md. 5/6. fıkra, "Ticari amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler." denilmektedir.

Her iki yasanın hükümleri birlikte değerlendirildiğinde örneğin eşek ve inek  ev ve süs hayvanı olmadığından yük, binek ve arazi hayvanı ve belirli bir ticari değer biçilebilir hayvanlardan kabul edildiğinden, doğrudan doğruya haczedilemezlik engeli bulunmamakta, ancak İİK. hükümleri kapsamındaki istisna durumlar var ise haczedilemezlik ileri sürülebilmektedir.

Yani eşek, inek ya da diğer büyük ya da küçük baş hayvanlar ve kanatlı kesim hayvanların da haczi, 5199 sayılı Kanunun md. 5 kapsamı dışında kalmakta, İİK md. 82, 83/b maddelerindeki istisna koşulları da yok ise, haciz mümkün olmaktadır.

Özet olarak 5199 sayılı yasa ev ve süs hayvanlarının haczi mümkün değildir. Eğer usule aykırı bu haczi icra memuru gerçekleştirmişse , icra müdürlüğüne itiraz yapılması ve durumun sözlü ve yazılı olarak bildirilmesi gerekir. İcra müdürlüğüne yapılan itirazın reddedilmesi halinde haczedilemezliğin öğrenildiği tarihten itibaren İcra hakimliğine 7 gün içinde icra müdürünün bu işlemi şikayet yolunun bizzat borçlu, borçlunun aile bireyleri  ya da vekilleri tarafından yapılması gerekir.

Konu ile ilgili tv yayını için lütfen buraya tıklayın

 

 

Bir HACIZ
Leon bilgisizlik kurbani olmus
Antalya’da sahibinin borcu nedeniyle haczedilen Leon adli 4 yasindaki Fransiz bulldog cinsi kopegi Sisli Belediye Baskani Mustafa Sarigul kurtardi. Gecen haftanin belki de en cok okunan haberi buydu. Ben de haberi icim burkularak okudum ve hemen kopegim Toro’ya dondum. “Bir gun bizim de basimiza ayni sey gelirse dogru komsuya kaciyorsun. Beni tanidigini da belli etmiyorsun.” Hayat bu ya! “Bir de seni kurtarmasi icin bir belediye baskani aramak zorunda kalmayalim.”
Tabii kopek sahibi olarak olay kafama takildi. Bir iki hukukcuya sordum. Evde beslenen hayvanlar evin bir ferdi sayilir, nasil haczedilebilir? Ya bir kedisi ya da kopegi yoksa borclunun, o zaman ne olacak? Esini, sevgilisini ya da cocugunu mu haczedip yeddiemine teslim edecekler?
Dogrusu birbirinden farkli yanitlar aldim. Coluk cocuk icin degil ama evde beslenen her turlu hayvanin ticari deger tasidigi icin haczedilebilecegini soyleyenler vardi. Kedi, kopek, tavsan… Cunku onlar da pet shoplarda satiliyorlardi yani ticari degerleri vardi. Kimi hukukcular ise Hayvanlari Koruma Kanunu’na gore haczedilemeyecegini soyluyordu. Evet, 2004 yilinda cikan Hayvanlari Koruma Kanunu, “Ticari amac gudulmeden bilhassa ev ve bahcesi icerisinde bakilan ev ve sus hayvanlari, sahiplerinin borcundan dolayi haczedilemezler” diyordu. Yani kanun acikti. Ee o zaman Leon nasil haczedilmisti? Hatta bu arada yasaklanan pitbull cinsi iki kopegin de Mugla’da haczedildigini ogrendim. Bu da baska bir tartisma baslatmisti.
En iyisi olayi hem hukukcu hem de Hayvan Haklari Federasyonu (HAYTAP) Baskani olan Av. Ahmet Kemal Senpolat’a sormakti. Senpolat’in verdigi bilgiye gore olay tamamen bilgisizlikten kaynaklaniyor. Soyle ki; soz konusu olay gosterdi ki icra memurlarinin Hayvanlari Koruma Kanunu’ndaki maddeden haberi yok. Cunku onlar daha cok Icra Iflas Kanunu’ndaki degisIklikleri izliyorlar. Leon’un sahibinin de bu maddeden haberi yok (benim gibi). Meger, Leon haczedildiginde yedi is gunu icersinde icra hâkimligine itiraz edilseymis haciz karari kaldirilirmis. Yedi is gunu gecerse bu haciz islemini kabul ettiginiz anlamina gelir ve itiraz bosa cikar. Ustelik tazminat davasi da acilamaz. Peki bunu basit bir cozumu yok mu? Var tabii. Icra iflas Kanunu’nda haczedilebilecek hayvanlari (ticari deger tasiyan) belirleyen maddeler mevcut. Bunlarin arasina Hayvanlari Koruma Kanunu’ndaki ev hayvanlarina iliskin madde eklendiginde sorun kendiliginden ortadan kalkmis olacak. Ama bu kucuk degisIklik yapilana kadar maalesef pek cok dostumuz Leon’un kaderini paylasacak.
Neyse Toro’ya son ogrendiklerimi soyledim. O da rahatladi, ben de.

Cumhuriyet Gazetesi

19/12/2011

ayse@cumhuriyet.com.tr

Son Güncelleme ( Pazartesi, 19 Aralık 2011 11:01 )

Sayfa 1 > 2

opencart tema opencart temaları