Köprüden Atılan Köpek

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Köprüden Atılan Köpekle İlgili Suç Duyurusu Hakkında

Erzurum Orman Su İşleri, Erzurum İl Çevre Müdürlüğü, Oltu Kaymakamlığı, Erzurum Valiliği, Erzurum Belediye Başkanlığı

İhbarda Bulunan: HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

Adres: .........................

Şüpheli: ……………………….

Konusu: 22.02.2016 tarihli Yarınhaber.net internet gazetesi haberi sonucu aşağıda fotoğrafları verilen kişi hakkında 5199 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliği uyarınca idari para cezası verilmesi istemi ve bu konuda tarafımıza bilgi verilmesi istemi

Suç Dayanağı: Ekte fotoğrafı görülen hayvanın (köpeğin) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası ve Yönetmeliği

Suç Delili: 22 Şubat 2016 Yenihaber.net internet gazetesinde yayınlanan görüntü ve haber

Açıklamalar:

1-      Aşağıda fotoğrafını sunduğumuz ve video görüntüsünün an ve an kaydedildiği olay; Erzurum’un Oltu ilçesinde 22 Şubat 2016 tarihinde meydana gelmiştir. Olay görsel medyaya ve haberlere yansımasıyla dram boyutuna ulaşmıştır. Bu şahsın canını kaybetmiş bir köpeğe yaptığı şey hiçbir toplumda dinde veya anlayışta karşılığı olmayan ve mutlaka cezalandırılması gereken bir vahşettir. Bu şahsın bir cana yaptıkları ne yasal olarak ne de vicdanen gözden kaçırılması gereken bir konu değildir.

2-      Söz konusu haber video görüntüleri ve aşağıdaki fotoğraf delilleri ile 5199 sayılı yasanın amir hükümleri, ilgili yönetmeliği ve İçişleri bakanlığı valilik genelgeleri açıkça ihlal edilmiştir.

http://yarinhaber.net/video-haber/35229/erzurumda-doverek-bayilttiklari-kopegi-kopruden-asagi-attilar

5199 sayılı Hayvanları koruma kanunun 14. maddesine göre;

MADDE 14. - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek Yasaktır.

3-      Ayrıca Türkiye 20.10.2003 tarihinde Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne imza atmıştır. Bu sözleşme Resmi Gazete’de de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere Anayasamızın 90/son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir. Tüm bu somut yasa maddeleri varken görev ihmali, üstelik hayvanların öldürülmesi veya acı çektirilmesi açıkça suçtur. 2003/6168 Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkındaki yasaya Türkiye 28.08.2003 tarihinde imza atmış ve bu sözleşme 20.10.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1982 Anayasamızın 90/son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir.

1982 Anayasası madde 90/son:

“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir.”

Dolayısıyla bu yasaların tıpkı TBMM’den çıkmış yasalardan hiç bir farkı yoktur. Hem bir yandan böyle uluslararası sözleşmeye Türkiye taraf olmakta diğer yandan da bu konu idari makamlarımızca göz ardı edilmeye çalışılmaktadır. Kaldı ki bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca tüm valiliklere ve belediyelere bilgi verilmiştir.

4-      Türkiye, imzalamış olduğu bu uluslararası sözleşmeden sonra 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı ‘Hayvanları Koruma Yasası’nı meclisten geçirerek yasalaştırmıştır.

5-      Öte yandan Avrupa Birliği’ne girmeye çalışan Türkiye bu görüntüler nedeniyle tüm dünyada rezil olmaktadır. Amacımız bir kişinin para cezası alarak vicdanlarımızın rahatlaması değil, ülkemizin bu ayıp arkasında durmadığını göstermesi, idari makamların yasa ile kendilerine verilmiş yetkilerini de kullanıp kullanmamakta tereddütte olup olmadıklarını öğrenmek ve yasaların uygulanmasıdır.

Deliller:

  • 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliği
  • Olaydan hemen sonra çekilen görüntülerin yarınhaber.net internet gazetesinde yayınlanmış olan görüntüler.

Sonuç ve İstem:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, bu suça karışmış tüm kişiler hakkında gereğinin yapılmasını, olaya karışan tüm faillerin bulunmasını, ilgili kişiler hakkında 5199 sayılı yasaya göre idari para ceza verilmesini, birden fazla yasa maddesi ihlal edildiğinden cezaların içtimaının da dikkate alınmasını, insani ve vicdani ölçüler içinde, gereğinin yapılması hususunu 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince en kısa zamanda tarafımıza bu kişiye ceza verilip verilmediğini, ceza verilmedi ise gerekçesi ile detaylı olarak yanıt verilmesini, ceza verildi ise makbuz örneğinin bir nüshasını tarafımıza yollanmasını insani ve vicdani ölçüler içinde gereğinin yapılması hususunu saygılarımızla arz ederiz. Emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İhbarda Bulunan

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

Vatandaşlık No.:

Dağıtım

Erzurum Valiliği İl Hayvan Koruma Kurulu

Erzurum Belediye Başkanlığı

Oltu Kaymakamlığı

Çevre ve Orman Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası İlgili Maddeleri:

Bilgi edinme hakkı

MADDE 4.- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.

Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.

Bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 5.- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

MADDE 10.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler.

Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;

a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini,

b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini,

c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini,

Sağlarlar.

Bilgi veya belgenin yukarıda belirtilenlerden farklı bir şekilde elde edilmesi mümkün ise, belgeye zarar vermemek koşuluyla bu olanak sağlanır.

Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir.

Bilgi veya belgeye erişim süreleri

MADDE 11.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

10 uncu maddede belirtilen bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle onbeş iş günlük süre kesilir. Başvuru sahibi onbeş iş günü içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır.

Başvuruların cevaplandırılması

MADDE 12.- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir.

İtiraz usulü

MADDE 13.- Bilgi edinme istemi 16 ve 17 nci maddelerde öngörülen sebeplerle reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Kurula itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi onbeş iş günü içinde vermekle yükümlüdürler.

Kurula itiraz, başvuru sahibinin idarî yargıya başvurma süresini durdurur.

Ceza hükümleri

MADDE 29.- Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

http://yarinhaber.net/video-haber/35229/erzurumda-doverek-bayilttiklari-kopegi-kopruden-asagi-attilar  

opencart tema opencart temaları